Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1640 (2011-2012)
Innlevert: 18.06.2012
Sendt: 19.06.2012
Besvart: 26.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Undertegnede hadde for noen dager siden gleden av å besøke Mosjøen fengsel. Det fremstår som et lite, men veldrevet fengsel med et større potensial enn det som utnyttes i dag. Ikke minst er det mulig å øke kapasiteten der.
På bakgrunn av dette vil jeg gjerne utfordre statsråden på hva hun ser som fremtidige muligheter for Mosjøen fengsel når det gjelder antall sonings- og varetektsplasser og tilbud til de ansatte, utover det som finnes i dag?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Blant annet i spørretimen 29. februar i år redegjorde jeg for at departementet har gitt Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) i oppdrag å utarbeide en samlet kapasitetsplan med enhets struktur for fengslene og friomsorgskontorene. I planen skal det bl.a. vurderes hvordan kapasiteten i kriminalomsorgen bør settes sammen for å dekke fremtidig kapasitetsbehov og legge til rette for en straffegjennomføring etter intensjonene i St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker - mindre kriminalitet - tryggere samfunn.

Jeg har fått opplyst at KSF tidligere i år har hatt et utkast til kapasitetsplan på en intern høring i etaten. Grunnet streiken i juni 2012, er oversendelse av kapasitetsplanen noe forsinket, men KSF tar sikte på å oversende sitt forslag til kapasitetsplan til departementet høsten 2012. Jeg ønsker ikke å forskuttere hvilke muligheter som ligger i Mosjøen fengsel og hvilke tiltak som skal prioriteres før departementet har mottatt planen fra KSF og har fått sett på helheten i forslagene.

Jeg vil komme tilbake til eventuelle tiltak på bakgrunn av planen på egnet måte.