Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1642 (2011-2012)
Innlevert: 18.06.2012
Sendt: 19.06.2012
Besvart: 27.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): 13. juni varslet regjeringen at den ville kreve tre utredninger ferdigstilt før Bergen får utbetalt midler fra belønningsordningen for kollektivtrafikk. 11. juni stemte Stortingets flertall for at "belønningsordningen for kollektivtrafikk skal prioritere dokumenterte resultater".
Mener statsråden at departementets forvaltning av belønningsordningen er i tråd med Stortingets vedtak i Innst. 390 S (2011-2012)?

Begrunnelse

Innenfor belønningsordningens rammer, har Samferdselsdepartementet inngått 4-årsavtaler med en rekke byregioner. Samferdselsdepartementet mener Bergensregionen bryter vilkårene om trafikkutvikling og virkemiddelbruk i den inngåtte 4-årsavtalen.
Regjeringen sår tvil om tall fra Statens Vegvesen Vest dokumenterer en økning i kollektivtrafikken på bekostning av personbiltrafikken. Statens vegvesen sier imidlertid til Bergen Tidende 08.05.12 at tallene er riktige.
13.06.12 fremgår det i en artikkel på BT.no at regjeringen krever at følgende dokumenter må være på plass før Bergen får midler:

- En ekstern kvalitetssikring av utvidelsen av Bergensprogrammet.
- En kvalitetssikring av KVU Bergensregionen
- En ekstern kvalitetssikring av prosjektet utvidelse til dobbeltspor i Ulriken tunnel.

Spørsmålsstiller vil gjerne ha redegjort for om statsråden mener dette tilleggskravet er i tråd med romertallsvedtak IX i Innst. 390 S (2011-2012).

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Formålet med belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil.

Avtalen staten har med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune ble undertegnet i 2011 og løper ut 2014. Det er denne avtalen som ligger til grunn når utbetaling av midler fra belønningsordningen skal vurderes. Målene i avtalen er:

- Den samlede biltrafikken i bompengeringen i Bergen skal ikke øke i avtaleperioden selv om befolkningen og/eller tallet på arbeidsplasser øker.

- Biltrafikken inn mot Bergen sentrum skal i perioder med stor andel av arbeidsreiser, reduseres med 5 % i 4-årsperioden.

Bergen har fått utbetalt 90 mill.kr i 2012 og de resterende 60 mill.kr vil bli utbetalt når tilfredsstillende svar i forhold til måloppnåelsen i forhold til avtalen foreligger.

Det pågår for tiden et arbeid i Statens vegvesen og Vegdirektoratet der de ser nærmere på spørsmålet om måloppnåelse i forhold til avtalen med Bergen. Resultatene fra dette arbeidet er en viktig premiss for utbetaling av midler til Bergen. Jeg ser det videre som viktig at departementets håndtering skjer i sammenheng med andre pågående prosesser i Bergensområdet, bl.a. ekstern kvalitetssikring KS2 av planene om utvidelse av Bergensprogrammet.