Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1643 (2011-2012)
Innlevert: 18.06.2012
Sendt: 19.06.2012
Besvart: 26.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Frekvensområdet 790–862 MHz er attraktivt for mobilselskaper, og er planlagt tildelt gjennom en auksjon.
Hva er status for auksjonen av disse frekvensene, og hvordan ønsker statsråden å utforme selve auksjonen?

Begrunnelse

Samferdselsdepartementet bestemte høsten 2009 å benytte ledige frekvenser i bakkenettet til mobilt bredbånd. Det såkalte 800-båndet er attraktivt, og vil være en viktig del av fremtidens infrastruktur i Norge.
Tildelingen av frekvensene skal etter planen skje gjennom en auksjon i regi av Post- og teletilsynet (PT). Denne auksjonen blir viktig, fordi den i stor grad vil bestemme retningen på den videre utvikling av mobilnettet.
Det har gått flere år siden departementet bestemte å benytte frekvensene til mobilt bredbånd, og ventingen skaper usikkerhet rundt rammevilkårene i telebransjen. I følge en artikkel i Teknisk Ukeblad 15. mars 2012 mener departementet følgende:

«For å konkretisere tidsplanen for prosessen og for å skape bedre forutsigbarhet for alle interesserte parter, ønsker Samferdselsdepartementet å informere om at det på denne bakgrunn legges opp til å gjennomføre auksjon av frekvensressurser i 2. kvartal 2012».

Dersom dette faktisk skal gjennomføres, bør det nå foreligge klare føringer for en auksjon.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Frekvensområdet 790-862 MHz (800 MHz-båndet) er som representant Halleraker påpeker, attraktivt for tilbydere av mobile tjenester i det norske markedet. 800 MHz-båndet utgjør en meget viktig frekvensressurs som er velegnet til å etablere infrastruktur for mobile bredbåndstjenester med mye bedre dekning over hele landet enn det vi har i dag. Nettopp derfor er jeg opptatt av at valg av tildelingsmodell blir nøye vurdert, slik at regjeringen velger en løsning som sikrer en omfattende utbygging og som bidrar til at viktige politiske målsettinger kan oppfylles. Post- og teletilsynet skal stå for den praktiske gjennomføringen av auksjonen, som også vil omfatte frekvenser i de viktige frekvensbåndene for mobilkommunikasjon omkring 900 og 1800 MHz. Jeg kan ikke gå inn på detaljer vedrørende auksjonsutformingen, da rammene for tildelingen ikke er endelig avklart. Siden det ennå ikke foreligger en avklaring av hvordan de sentrale auksjonsvilkårene skal være, vil en auksjon ikke kunne finne sted i løpet av andre kvartal 2012. Når slik avklaring foreligger, vil myndighetene gjøre anstrengelser for å legge til rette for at en auksjon gjennomføres på et så tidlig tidspunkt som mulig. Jeg vil i denne sammenheng understreke at særlig Post- og teletilsynet skal gjennomføre krevende detaljforberedelser. Blant annet skal en auksjonsprogramvare for de tre involverte frekvensbåndene ferdigstilles og kvalitetssikres. Dette vil ta noe tid. I tillegg skal tilbyderne som ønsker å delta i auksjonen, ha tilstrekkelig tid til å gjennomføre nødvendige forberedelser på sin side. Det kan ikke gis et sikkert anslag på hvor lang tid dette vil ta, men jeg vil indikere at man må påregne at det kan ta tre til fire måneder fra det foreligger en avklaring av rammevilkår til auksjonen starter.