Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1647 (2011-2012)
Innlevert: 19.06.2012
Sendt: 20.06.2012
Besvart: 28.06.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Slankepiller kjøpt over nettet gir seg ut for å inneholde kun naturlige ingredienser, men er i virkeligheten tilsatt kreftfremkallende og hjerteskadelige stoffer, i henhold til artikkel i VG 17. juni 2012. Disse produktene blir sannsynligvis benyttet av mange unge, noe som er meget bekymringsfullt.
Hvilke tiltak vil statsråden igangsette for å intensivere informasjonen om, og stanse importen av disse skadelige midlene?

Begrunnelse

De europeiske legemiddelverkene har analysert en rekke helsekostprodukter som kjøpes på nettet, og har funnet over 40 slankeprodukter som inneholder de helseskadelige stoffene Fenolftalein og Sibutramin. Innholdsfortegnelsen på kosttilskudd er ofte mangelfulle. Annen informasjon om de alvorlige bivirkningene er også lite tilgjengelig. Produkter som er forbudt i Norge og EU finnes i dag bl.a. i slankemidler kjøpt via internett. Dagens importforskrifter er ikke tilfredsstillende for denne type produkter.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Omfanget av privatpersoners ulovlige import av potensielt farlige legemidler er økende. Departementet har derfor utredet hvilke endringer som bør gjøres i gjeldende regelverk for å sikre at Tollvesenet kan gjennomføre importkontrollen på en bedre måte.

Jeg vil i løpet av kort tid sende på høring et forslag til lov og forskriftsendringer som blant annet skal gi tollmyndighetene mer effektive hjemler for beslagleggelse og destruksjon av ulovlig importerte legemidler.

Produkter som inneholder stoffene sibutramin og fenolftalein, er legemidler. Sibutramin ble benyttet i slankelegemidlet Reductil, som i 2010 ble trukket fra markedet fordi det øker risikoen for hjerteinfarkt og slag. Fenolftalein er benyttet i et avføringsmiddel, som er trukket fra markedet på grunn av kreftfare. Det forhold at slike stoffer tilsettes slankemidler, viser at det bak denne virksomheten, står personer som er villig til å sette folks liv og helse i fare for å tjene penger.

Det er ikke tillatt å importere slike legemidler til Norge. I henhold til forslaget som skal sendes på høring, vil det i tillegg bli vesentlig lettere for tollmyndighetene å beslaglegge og destruere slike produkter.

Tollmyndighetene har opplyst at det anslagsvis kommer 120 000 postforsendelser daglig fra utlandet bare til Postens godssenter. Dette betyr at omfanget er så stort at alle pakker av praktiske årsaker ikke kan kontrolleres. Jeg vil derfor understreke at endringer i regelverket vil være et viktig tiltak, men regelverksendringer alene vil ikke hindre all privatimport av ulovlige legemidler.

Norske myndigheter har de siste årene deltatt i Interpols verdensomspennende operasjon Pangea hvor det jevnlig aksjoneres mot ulovlig import av legemidler.

Norske myndigheter vil fortsette å delta i dette arbeidet. Det siste året har det vært flere oppslag i riksdekkende presse som omtaler denne operasjonen og som ellers setter søkelyset på faren ved privatimport av legemidler, kosttilskudd og slankemidler. Legemiddelverket bidrar aktivt til disse oppslagene og vil fortsette arbeidet med å informere publikum om den store helserisikoen de tar ved å kjøpe legemidler på internett.