Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1650 (2011-2012)
Innlevert: 19.06.2012
Sendt: 20.06.2012
Besvart: 26.06.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I februar 2012 gikk AP aktivt ut i media og lovet statlig bidrag til et moderat lønnsoppgjør. Våren har derimot vært preget av store lønnskonflikter mot det offentlige. Regjeringen har til media gitt inntrykk av at de nå vil skape bedre prosess med aktørene gjennom møter.
Hvordan vil regjeringen for neste år sikre at løftet om et statlig bidrag har substans, og hvilke virkemidler eller tiltak ser regjeringen på som aktuelle å ta i bruk for fremtiden, men som ikke ble brukt i årets lønnsoppgjør?

Begrunnelse

Til ANB 08.02.12 lovet finanspolitisk talsmann i AP at:

"Hvis partene selv ønsker å bidra til et ansvarlig lønnsoppgjør, så må også myndighetene stille opp."

og

"Hvis det er mulig å få til noe ansvarlig, så mener jeg at også myndighetene må stille opp ved vårens lønnsoppgjør. Et moderat oppgjør er av avgjørende betydning for at vi skal klare å bevare Europas laveste arbeidsledighet."

Men Micaelsen tåkela det hele ved å si at:

"Hva myndighetene skal stille opp med, er det ikke mulig å si noe om i dag."

Tilsvarende kunne heller ikke finansministeren utdype hva staten egentlig bidrar med utover å vedta et årlig statsbudsjett, ref spørretimen 15.02.12.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Utgangspunktet for lønnsforhandlingene i Norge er at det er partene i arbeidslivet som har ansvaret for å komme fram til fornuftige lønnsoppgjør. Frontfagsmodellen som har vært i bruk i Norge siden 1960-tallet har til hensikt å sikre at lønnsveksten holdes innenfor rammer som konkurranseutsatt sektor kan leve med over tid. Som ledd i det inntektspolitiske samarbeidet, er det etablert fora for kontakt mellom organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene der en utveksler syn på den økonomiske situasjonen. Jeg viser her til regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet som har møter i forkant av lønnsoppgjørene og til Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Frontfagsmodellen og det inntektspolitiske samarbeidet bidrar til koordineringen av lønnsoppgjørene. Det er viktig for å sikre moderate lønnsoppgjør, lav arbeidsledighet og for å fremme en jevn inntektsfordeling.

I spørretimen 15. februar i år stilte representanten Kjetil Solvik-Olsen et spørsmål til Finansministeren om hvilke tiltak regjeringen vurderer i sitt bidrag til et moderat lønnsoppgjør i 2012. Jeg viser til hans svar (vedlagt). Jeg viser også til Finansministerens brev av 12. april 2012 til Finanskomiteen som innspill til komiteens behandling av Dokument 8:67 (2011-2012) Representantforslag om inntektspolitisk samarbeid gjennom statlig deltakelse i lønnsoppgjøret (vedlagt).

Regjeringen legger stor vekt på det inntektspolitiske samarbeidet. Som en del av dette har Statsministeren varslet at han vil kalle partene inn til et møte for å drøfte kommende oppgjør, bl.a. basert på erfaringene fra oppgjøret i år. Vi må imidlertid holde fast på at lønnsforhandlingene er partenes ansvar. En forsvarlig økonomisk politikk tilpasset den økonomiske situasjonen er det viktigste bidrag fra Regjeringen til å sikre forsvarlige lønnsoppgjør.