Skriftlig spørsmål fra Håkon Haugli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1653 (2011-2012)
Innlevert: 20.06.2012
Sendt: 20.06.2012
Besvart: 29.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Håkon Haugli (A)

Spørsmål

Håkon Haugli (A): 7. mars uttalte samferdselsministeren at Jernbaneverket har fått i oppgave å starte planarbeidet for en ny jernbanetunnel gjennom Oslo umiddelbart. Etter hva jeg forstår ser Jernbaneverket nå på fire alternativer, som alle starter på Oslo S og går vestover.
Hvordan vil statsråden følge opp etatenes forslag om å starte planleggingen av ny jernbanetunnel under Oslo?

Begrunnelse

Det er behov for nye tunnelløsninger gjennom Oslo for å sikre et velfungerende nav i hele Norges jernbanesystem, for å unngå at Oslo kveles av biltrafikk, og for å håndtere forventet befolkningsvekst.
I Planprogrammet for nytt dobbeltspor Oslo-Ski, fastsatt av Samferdselsdepartementet 13.9.2010, står det:

"Jernbaneverket bes vurdere hvilken betydning de langsiktige kapasitetsutfordringene for jernbanen i Oslo-området vil ha for Follobanens innføring på Oslo S, bl.a. i tilknytning til en eventuell framtidig tunnelløsning i Oslo."

Jernbaneverket svarer i konsekvensutredningen for Follobanen av 28.4.2011:

"Foreliggende løsning for Follobanens innføring på Oslo S er basert på dagens Oslo S og Oslotunnel. Dersom en eventuell ny forbindelse gjennom Oslo forutsetter et annet utgangspunkt enn Oslo S (...), må dette vurderes særskilt i et eget prosjekt på et senere tidspunkt."

Slik jeg forstår dette, bes Jernbaneverket utrede en tunnelløsning inn mot Oslo S fra øst, noe de avviser å gjøre. Av flere årsaker framstår det som mest rasjonelt å utrede tunnel under Oslo Øst samtidig som man utreder tunnel vestover. Alle jernbanelinjer må ikke gå innom dagens sporområde på Oslo S. Det er mulig å se for seg og ville være hensiktsmessig med en ny tverr- og dyptgående forbindelse lenger nord i byen.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Samferdselsdepartementet ga i retningslinjene for transportetatenes og Avinor sitt arbeid med Nasjonal transportplan 2014-2023, i oppdrag å vurdere de langsiktige kapasitetsutfordringene i Oslo-området generelt og for jernbane spesielt. Det ble blant annet bedt om en tidfesting av når det vil være behov for å starte opp nærmere planlegging av ny infrastruktur, med en konseptvalgutredning (KVU) som første skritt.

I arbeidet med transportetatenes og Avinor sitt planforslag for Nasjonal transportplan 2014-2023, ble det utarbeidet en rapport kalt ”Utviklingen av jernbanen i Oslo-navet”. I dette arbeidet ble det blant annet søkt etter alternative tunneltraseer, og i rapporten skisseres fire ulike løsninger. Tre av tunneltraseene som beskrives går innom Oslo S, mens det fjerde alternativet er en dyptunnel som ikke vil ha Oslo S som stasjon, men hvor det etableres en ny sentrumsstasjon.

I transportetatene og Avinor sitt planforslag som ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar d.å., ble det anbefalt å utarbeide en felles konseptvalgutredning for jernbane- og T-banetunnel. Det vil om kort tid bli gitt i oppdrag å starte opp det innledende arbeidet med en konseptvalgutredning.

Konseptvalgutredningen vil kunne trekke veksler på det ovenfor omtalte utredningsarbeidet. I den forbindelse må det vurderes grundig om tunnelalternativene som så langt er skissert, er godt nok dekkende for handlingsrommet.