Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1655 (2011-2012)
Innlevert: 21.06.2012
Sendt: 21.06.2012
Besvart: 28.06.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Norges praktisering av NOKUS-reglene overfor norske skattytere som foretar aktive investeringer i lavskatteland som Norge ikke har skatteavtale med, har vært framme i media i det siste i tilknytning til Scancem. Det er kommet fram at Norge praktiserer reglene på en annen måte enn alle andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Dette framkommer bl.a. en global undersøkelse som Deloitte har utarbeidet.
Vil statsråden endre den norske praksisen i lys av den nye informasjonen som er framkommet?

Begrunnelse

Det er selvfølgelig et overordnet mål å hindre skattekonkurranse mellom land, men det er også svært uheldig om Norge praktiserer gjeldende internasjonalt regelverk på en annen måte enn våre naboland. Det kan medføre at investeringer eller bedrifter flytter ut av Norge, noe som er en høyst reell problemstilling for Scancem. Norges strenge praksis kan også hindre at norske selskaper investerer i utviklingsland som sårt trenger kapital, kompetanse og impulser til vekst fra utenlandske investorer.
Statsråden har tidligere fått spørsmål om samme problemstilling fra representanten Tybring-Gjedde. Deloittes globale undersøkelse er blitt kjent etter at dette spørsmålet ble besvart, men allikevel siteres statssekretæren i Aftenposten den 12. juni at:

"Finansdepartementet går ikke med på at dette er særnorske regler og påpeker at mange vestlige land har skatteregler som har særbeskatning av lavt beskattede eierinntekter fra utlandet."

Med bakgrunn i Deloittes undersøkelse besvares dette av advokat Wille i Aftenposten den 14, juni at det kun er Brasil, Indonesia og Ungarn som har tilsvarende regler som Norge.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg viser til omtalen av NOKUS-reglene i mitt svar til stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde av 23. februar i år. Som det fremgår i det svaret, bør industriland som Norge etter Regjeringens syn arbeide for at utviklingsland får beholde sitt skattefundament. Det vil være lite konsistent med en slik målsetting om norske myndigheter tilpasser det interne regelverket for å understøtte ordninger i utviklingsland som avskjærer dem fra å beskatte inntekter opptjent i det aktuelle landet. Vi bør ikke medvirke til at landene blir utsatt fra et press fra investorer i industriland til å lage skatteincentiv-ordninger, hvoretter de bakenforliggende investorene sikrer seg retten til hele overskuddet gjennom fritak for beskatning i utviklingslandet.

Jeg viser også til den forankringen denne tilnærmingen har i Monterrey-konsensusen om finansiering av utvikling, og Doha-deklarasjonen i 2008, jf. nærmere omtale i det nevnte svaret.

Jeg fastholder derfor det prinsipielle utgangspunktet: at norske myndigheter ikke bør legge opp til å oppmuntre utviklingsland til å bruke skattefritak som næringspolitisk virkemiddel.

Det er tidligere varslet at departementet tar sikte på å gjennomgå NOKUS-reglene på mer generelt grunnlag, jf. blant annet omtale i Meld. St. 11 (2010-2011) Evaluering av skattereformen 2006 punkt 9.8.5. Departementet er i gang med en slik gjennomgang. De forhold som framkommer av Deloittes undersøkelse vil bli vurdert i det videre arbeidet. Det er imidlertid for tidlig å si noe konkret om utfallet av dette arbeidet.