Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1658 (2011-2012)
Innlevert: 21.06.2012
Sendt: 22.06.2012
Besvart: 29.06.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I lys av den pågående debatten om etablering av private skoler, er det ønskelig med noen opplysninger knyttet til etablering av disse skolene.
Kan statsråden gi en oversikt over hvilke aktører som har fått godkjent etablering av private grunnskoler og videregående skoler, når søknadene ble godkjent, når skolene ble etablert og eventuell senere elevtallsutvidelse?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I spørsmålet bes det om en oversikt over hvilke aktører som har fått godkjent etablering av private grunnskoler og videregående skoler, når søknadene ble godkjent, når skolene ble etablert og eventuell senere elevtallsutvidelser. Det er ikke presisert om oversikten kun skal gjelde godkjenninger under nåværende regjering eller totalt. Jeg legger derfor ved en samlet oversikt, hvor det tydelig fremgår når den enkelte godkjenning er gitt. Skoler godkjent under nåværende regjering er markert i grønt i oversikten. Det samme gjelder elevtallsutvidelser godkjent under denne regjeringen (ved skoler godkjent av tidligere regjeringer).

Vedlagt ligger oversikt over private skoler som er i drift fordelt på:

- Private grunnskoler godkjent etter opplæringsloven § 2-12 (uten statsstøtte)

- Private grunnskoler godkjent etter privatskoleloven § 2-1

- Private videregående skoler godkjent etter privatskoleloven § 2-1

I tillegg ligger vedlagt en liste over private skoler som var godkjent før regjeringsskiftet i 2005, men som ikke var i drift per 13. desember 2005 og dermed ble stoppet av den såkalte "frysloven", jf. Ot.prp. nr. 43 (2005-2006).

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegget i pdf-format