Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1660 (2011-2012)
Innlevert: 22.06.2012
Sendt: 22.06.2012
Besvart: 02.07.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Mange unge rusmisbrukere har store hull i sin grunnleggende utdanning. Et skoletilbud er derfor en viktig del av behandlingstilbudet. Fossumkollektivet og Tyrili har i mange år gitt et fantastisk godt skoletilbud som en del av behandlingstilbudet til unge rusmisbrukere. Dette tilbudet er nå i fare på grunn av finansieringssystemet som forutsetter refusjon mellom ulike fylker.
Når vil statsråden gripe inn og sikre finansieringen av dette unike tilbudet?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Pasienter i rusbehandlingsinstitusjoner har de samme rettighetene til opplæring etter opplæringsloven som annen ungdom.

Det er fylkeskommunen der institusjonen er plassert som har ansvaret for at pasienter i rusbehandlingsinstitusjoner får oppfylt retten til grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring etter opplæringsloven, jf. opplæringsloven § 13-3a. Institusjonsfylket har et helhetlig ansvar (faglig, juridisk og økonomisk) for å oppfylle pasientenes rettigheter etter opplæringsloven.

Videre betyr dette at opplæringen skal finansieres av institusjonsfylket. Institusjonsfylket kan kreve refusjon fra elevens hjemfylke etter satser fastsatt i forskrift til opplæringsloven. Institusjonsfylket kan bare kreve refusjon for opplæring til elever som har rett til opplæring etter opplæringsloven. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at fylkeskommunene kan inngå frivillige avtaler om refusjon for elever som ikke har rett til opplæring etter opplæringsloven eller andre typer tiltak som ikke er hjemlet i opplæringsloven.

Institusjonsfylket kan selv avgjøre hvordan de vil organisere opplæringen – herunder om de vil organisere opplæringen i tilknytning til en rusbehandlingsinstitusjon eller en videregående skole.

Fylkeskommunens ansvar etter opplæringsloven omfatter ikke medisinsk behandling og tiltak/opplæring knyttet til den medisinske behandlingen.

De som er til behandling på rusinstitusjoner trenger ofte omfattende trening og opplæring. Dette er unge og voksne som kanskje over lang tid ikke har deltatt i vanlige aktiviteter i samfunnet og som har behov for trening og tiltak som går utover det som er institusjonsfylkets ansvar i forhold til å oppfylle rettigheter etter opplæringsloven.

Jeg har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet i sakens anledning. Der opplyses det at finansieringen av behandlingstilbud til rusmiddelavhengige i spesialisthelsetjenesten er en del av basisbevilgningen Stortinget hvert år bevilger til de regionale helseforetakene over kap. 732 post 72-75. Det vil være opp til de regionale helseforetakene selv å avgjøre om slike tjenester skal ytes av tiltak i egen regi eller om disse skal kjøpes av private tilbydere. Dersom slike tjenester skal kjøpes av private tilbydere, vil det være en forutsetning at slike anskaffelser følger gjeldende regelverk for offentlig anskaffelse. I den anskaffelsesprosessen som Helse Sør-Øst RHS nå nylig har foretatt, er grunnlagsdokumentene avgrenset til tverrfaglig spesialisert behandling.

Kunnskapsdepartementet har hatt flere møter både med Tyrili, Fossumkollektivet, samt Hedmark og Østfold fylkeskommuner for å klargjøre ansvarsforholdet i denne saken. På det siste møtet departementet hadde med Hedmark fylkeskommune, Tyrili og Fossumkollektivet 21. juni, deltok også Helse- og omsorgsdepartementet. Jeg vil understreke at det er viktig med godt samarbeid og god kommunikasjon mellom fylkeskommunene og rusbehandlingsinstitusjonene for at ungdommen som bor på institusjonene skal få et egnet og forsvarlig opplæringstilbud. Jeg har ikke fått signaler om at det er tilsvarende problemer i andre fylkeskommuner. Jeg forventer at de involverte partene i denne saken finner gode løsninger innenfor rammene av hva som er elevenes rettigheter og fylkeskommunenes plikter. Dersom det er behov for ytterligere klargjøring av ansvarsforholdet, vil jeg følge opp dette i forhold til Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeidsdepartementet.