Skriftlig spørsmål fra Håkon Haugli (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1663 (2011-2012)
Innlevert: 22.06.2012
Sendt: 25.06.2012
Besvart: 02.07.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Håkon Haugli (A)

Spørsmål

Håkon Haugli (A): Gjennom flere år har åpenlyst salg av narkotika og vold vært et stort problem for beboerne rundt nedre del av Akerselva i Oslo.
Hva gjør justisministeren for å øke tryggheten i området?

Begrunnelse

Distriktene til Grønland og Sentrum politistasjoner i Oslo har en betydelig andel, opp mot halvparten, av landets grove volds- og narkotikakriminalitet. Området rundt nedre del av Akerselva har i flere år vært en arena for åpent salg av narkotika, og risikoen for overfallsran er vesentlig høyere her enn noe annet sted i landet.
En vesentlig del av kriminaliteten begås av utlendinger med tilfeldig eller ulovlig opphold i Norge. At enkelte misbruker retten til å søke asyl for å begå straffbare handlinger i Norge, undergraver tilliten til asylinstituttet og gjør at mange etterlyser raskere saksbehandling og nye hjemler for behandling av søknader fra kriminelle asylsøkere.
Det bor mange mennesker i denne delen av Oslo. Forholdene er uakseptable og gjør både barn og voksne utrygge. At situasjonen forblir uløst, gjør folk frustrerte og bidrar til at det settes spørsmålstegn ved politiets prioriteringer. Det er vanskelig å forstå at det ikke til enhver tid kan være synlig politi tilstede i den delen av landet og hovedstaden der kriminaliteten er størst.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: En effektiv innsats mot vold og narkotika er viktig for at Oslo fortsatt skal være en trygg by. Det er politimesteren i Oslo som har ansvaret for politiets operative innsats for å stoppe kriminalitet og øke befolkningens trygghet i områdene ved Akerselva. Jeg er i dag blitt informert av politimesteren om at politiet i Oslo allerede i dag arbeider godt i de områdene som representanten Haugli tar opp i sitt spørsmål, men at innsatsen vil bli ytterligere trappet opp. Det planlegges en forsterket innsats i sentrale områder.

Oslo politidistrikt har i flere år uniformert satsing i Oslo sentrum, spesielt i sommermånedene, også kjent under betegnelsen «Sommer-Oslo». Erfaringene er meget gode. Politiet opplyser at kriminaliteten har gått ned i satsingsområdene og publikums tilfredshet har økt. Bruk av mobile politiposter året rundt har hatt en positiv effekt. Dette vil politiet fortsette med.

Politimesteren sa i dag at Sentrum politistasjon og Grønland politistasjon til sammen har ansatt 88 politibetjenter. Noen av disse stillingene fylles fra og med mandag 2. juli. Resten fylles utover sommeren. Disse 88 stillingene skal brukes i arbeidet rettet mot politidistriktenes satsning i sommer.

I disse 88 stillingene ligger de 37 stillingene Sentrum og Grønland ble tildelt over budsjettet for 2012. De fire siste stillingene er tildelt Manglerud. De øvrige ansettelsene er oppståtte ledigheter i form av tjenestemenn som har gått av med pensjon, sluttet ved politidistriktet eller fått andre stillinger andre steder i politidistriktet. Hoveddelen av stillingene skal altså knyttes til Grønland og Sentrum politistasjoner for å styrke arbeidet med de åpne rusmiljøene og det øvrige arbeidet i sentrumsområdene, særlig knyttet til vold, uorden og andre problemer i forbindelse med utelivet. Det skal også legges vekt på at politiet i disse områdene skal være særlig oppmerksom på faren for voldtekt.

Politiets satsing i sommer vil således bli betydelig forsterket, særlig på steder og til tider da det er mest behov for slik innsats. Ikke minst vil dette gjelde arbeidet mot de åpne rusmiljøene, bl.a. på Grünerløkka. Der vil det bli ytterligere satsing på økt synlighet og på forebyggende virksomhet for øvrig, herunder avdekking av selgere og kjøpere som benytter kveld og natt til ulovlig omsetning av narkotika.

I tillegg vil politiet fortsette innsatsen mot innførsels- og omsetningsmiljøer som tilfører selgerne narkotika i de åpne rusmiljøene. Jeg kan informere om at politiet ved utgangen av mai d.å. hadde foretatt 214 pågripelser som gjaldt befatning med narkotika i åpne rusmiljøer. Dette gjaldt 169 personer. Av disse var 32 personer pågrepet mer enn én gang. 96 personer er uttransportert.

Etter min oppfatning utfører politiet en betydelig innsats for å skape trygghet i de områdene som representanten Haugli omtaler. Jeg ser fram til at den forsterkede innsatsen som politiet skal iverksette i sommer, skal gi en positiv effekt for ytterligere å forebygge narkotikakriminalitet, vold, uorden og annen kriminalitet.