Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1664 (2011-2012)
Innlevert: 22.06.2012
Sendt: 25.06.2012
Besvart: 02.07.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Det ilegges merverdiavgift ved import av hest til Norge, mens hestesalg innad i Norge ikke er merverdiavgiftsbelagt.
Hva er provenyet av merverdiavgift ved import av hest, og hva er bakgrunnen for at slik import er merverdiavgiftsbelagt mens salg i Norge ikke er det?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: 1. Proveny av merverdiavgift ved import av hest

Til spørsmålet om provenyet har Finansdepartementet vært i kontakt med Toll- og avgiftsdirektoratet som har hentet tall fra fortollingssystemet TVINN for året 2011. Dataene er hentet ut på bakgrunn av deklarering i TVINN i perioden 1. januar 2011- 31. desember 2011, der varenummer for levende hester er benyttet. Samtlige varenumre svarer toll på 5000 kroner per stykk.

Totalt fastsatt merverdiavgift var 28 684 950 kroner. Spørsmålet omfatter ikke toll, men for ordens skyld opplyses at samlet proveny for toll på hest i samme periode var 5 695 101 kroner. Det bemerkes også at tallene inkluderer etterberegninger og refusjoner, det vil si korrigeringer som kan stamme fra 2011 eller foregående år.

2. Hva er bakgrunnen for at import av hest til Norge er merverdiavgiftsbelagt, mens salg i Norge ikke er det?

Spørsmålet om hvorfor det påløper merverdiavgift ved innførsel av hest, mens innenlandsk salg ikke er merverdiavgiftbelagt, må anses som et spørsmål om hvorfor det påløper merverdiavgift ved innførsel av varer, sammenlignet med om det er avgiftsplikt ved innenlandsk salg. Som hovedregel skal det beregnes merverdiavgift for alle varer som bringes til norsk merverdiavgiftsområde. Næringsdrivende registrert i Merverdiavgiftsregisteret kan trekke fra inngående merverdiavgift på omsetningsoppgaven. Merverdiavgiften blir dermed først endelig belastet etter videresalg av varen til en sluttbruker (som ikke har fradragsrett for inngående avgift).

Om salg i Norge viser jeg til redegjørelsen under punkt 4 nedenfor.

3. Hvordan merverdiavgiftsbelegges import av hest i forhold til andre dyr, som f.eks. hund og katt

Grunnlaget for beregning av merverdiavgift ved innførsel av varer er tollverdien tillagt toll og andre avgifter enn merverdiavgift som oppkreves ved innførselen. Tolloven §§ 7-10 til 7-16 angir ulike metoder for beregning av tollverdi og disse reglene tilsvarer de internasjonale reglene om tollverdi i WTO-avtalen av 1994. Der det er et salg som er bakgrunnen for at varen eksporteres til Norge er det hovedregelen i tolloven § 7-10, jf., § 7-17 og 7-18, om transaksjonsverdi tillagt blant annet omkostninger ved å bringe varen til grensen, som utgjør tollverdien av varen til Norge.

Det påløper ikke toll ved innførsel av hund og katt til Norge. Ettersom merverdiavgift skal beregnes av både tollverdien og toll, blir det dermed en høyere merverdiavgiftsberegning ved innførsel av hest, sammenlignet med innførsel av hund og katt med tilsvarende tollverdi.

4. Informasjon om merverdiavgiftsreglene rundt hestesalg i Norge, og om noen salgsinstanser er merverdiavgiftspliktig

Det gjelder i utgangspunktet ingen særlige merverdiavgiftsregler for innenlands salg av hest i Norge. Alle næringsdrivende skal på visse vilkår registreres i Merverdiavgiftsregisteret og beregne og betale avgift av sin omsetning. Registrerings- og avgiftsplikt forutsetter at fire grunnvilkår er oppfylt:

- Det må foreligge omsetning av varer eller tjenester

- Omsetningen må gjelde avgiftspliktige ytelser

- Omsetningen må skje som ledd i næringsvirksomhet

- Avgiftspliktig omsetning/uttak må ha oversteget kr 50 000 i en periode på tolv måneder

Det skal i utgangspunktet beregnes merverdiavgift av omsetning av alle varer og tjenester med mindre det foreligger fritak eller unntak fra avgiftsplikten for den omsatte ytelsen. Omsetning av hest regnes som vare etter merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd bokstav b, og vil følgelig være merverdiavgiftspliktig gitt at de øvrige vilkår om næring mv. er oppfylt.

Virksomhet med avl, oppdrett mv. av hest (hestehold) vil være registreringspliktig dersom den næringsdrivende har samlet avgiftspliktig omsetning og uttak av varer og tjenester som overstiger kr 50 000 i løpet av tolv måneder. Salg av hest fra ellers avgiftspliktig virksomhet, typisk avls-/oppdrettsvirksomhet, er også merverdiavgiftspliktig. Det samme vil gjelde salg av hest fra annen avgiftspliktig virksomhet. Eksempler på slik virksomhet kan være jord- og skogbruksvirksomhet og virksomhet med utleie av hester.

Salg av hester og andre driftsmidler fra en ellers unntatt virksomhet som ikke har gitt rett fradrag for inngående merverdiavgift, vil være unntatt fra avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 3-19. Unntatte tjenesteområder som kan være aktuelle for hestebransjen er omsetning og utleie av fast eiendom, undervisningstjenester, omvisningstjenester og tjenester i form av rett til å utøve idrettsaktiviteter. For eksempel vil virksomhet med rideopplæring og virksomhet med ride- og opplevelsesturer med instruktør/leder, normalt falle utenfor loven. Salg av hest fra slik virksomhet vil være unntatt merverdiavgiftsplikt.