Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1668 (2011-2012)
Innlevert: 22.06.2012
Sendt: 25.06.2012
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 02.07.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil miljøvernministeren ta initiativ til at rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal­ og transportplanlegging og klimaregnskap (tilrettelegging for mindre transportbehov, økt kollektivandel og redusert biltrafikk) også skal være en avgjørende premiss ved lokalisering av større statlige arbeidsplasser som f. eks. høyskoler og sykehus?

Begrunnelse

Staten setter i dag viktige og strenge krav til kommuner og private utbyggere bl.a. gjennom rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal­ og transportplanlegging, og Plan- og bygningsloven om klimaregnskap, transportløsninger m.m. til planlegging av nye virksomheter, store boligområder og generelt i kommuneplanleggingen.
Det er flere eksempler på at departement, statlige foretak og institusjoner ikke tar klimautfordringene på alvor ved lokalisering av nye bygg. I sykehussektoren er det flere eksempler hvor det er stor avstand mellom sykehus og gode kollektivløsinger, som Ahus i Lørenskog og Sykehuset Østfold. Når det gjelder Lørenskog er det allment kjent at lokaliseringen og dårlig kollektivtilbud også er et problem for rekruttering av fagfolk. Både i Vestre-Viken HF og Sykehuset Innlandet HF, der fylkeskommunene har gått inn for nytt felles sykehus på Biri eller Moelv er det i gang prosesser der det synes å bli vurdert alternativer langt utenfor bysentre som vil kunne gi stor økning i persontransport både for ansatte, brukere og besøkende.


Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Spørsmålet om lokalisering av statlige arbeidsplasser har vært på dagsordenen lenge. I st.meld. 23 (2001-2002) ble det understreket at regjeringen ville rette fokus mot statlige lokaliseringsbeslutninger for å sikre at lokalisering av slik virksomhet bidrar til å utvikle byer og tettsteder i ønsket retning. I st.meld 26 (2006-2007) ble det igjen satt fokus på saken ved at regjeringen ville innskjerpe statlige organers plikt til å legge de rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging til grunn for utvikling av statlig eiendom og lokalisering av institusjoner og annen virksomhet i byer og regioner. Regjeringen uttrykte at den ville utarbeide tydeligere retningslinjer og rutiner for lokalisering av statlig virksomhet.

Arbeidet med slike retningslinjer er delt i flere faser. Den første fasen ble sluttført i 2009 med publiseringen av ”Statlig lokalisering og god by- og stedsutvikling. Gode eksempler” – et samarbeid mellom Miljøverndepartementet og Statsbygg. I det årlige embetsoppdraget til fylkesmannsembetene er det blant annet lagt vekt på at fylkesmennene skal bidra til at planlagt avhending av statlig eiendom og plasseringen av statlige nybygg er i samsvar med en bærekraftig by- og tettstedsutvikling.

Jeg vurderer nå om en retningslinje om statlig lokalisering kan inngå i en revidert versjon av rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transport eller om den kan inngå i en veileder for samme bestemmelse.