Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1669 (2011-2012)
Innlevert: 22.06.2012
Sendt: 26.06.2012
Besvart: 29.06.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden endre syketransportforskriften som gjelder dekking av utgifter ved overnatting slik at pasienter kan få dekket sine reelle utgifter for å få utført nødvendig behandling, og kan Pasientreiser pålegge en pasient å reise til behandlingsstedet dagen før uten å samtidig dekke de reelle overnattingsutgiftene?

Begrunnelse

Syketransportforskriften gjelder dekning av utgifter ved reise i forbindelse med at pasienter mottar helsetjenester. I § 5. står det at pasienten har rett til utgiftsdekning tilsvarende taksten for billigste transport med rutegående transportmiddel, men at pasienten har rett til å få dekket annen transport enn med billigste rutegående transportmiddel når ”kommunikasjonsmessige forhold gjør det nødvendig” (§5c). Enkelte bor langt unna behandlingssted og skal få dekket reiseutgifter også utover billigste rutegående transport og i enkelte tilfeller overnatting. For noen kan det være enklere og mer hensiktsmessig å reise dagen før behandling. Det kan også i flere tilfeller være et langt billigere alternativ for det offentlige. Undertegnede har blitt kontaktet vedrørende pasientreiser og utgiftsdekning. Dersom pasienten i dette tilfellet velger å reise inn til behandling samme dag vil det påløpe flere tusen i taxiutgifter i tillegg til flybillett. Pasientreiser (05515) i Hammerfest har nektet pasienten denne reisen og i stedet pålagt pasienten å reise inn dagen før. I § 6 står det at overnattingsutgifter kan dekkes med inntil kr. 340 per døgn. Billigste overnatting er på pasienthotellet til 695 kr. per natt. Om pasienten må overnatte på hotell vil det påløpe 1000-1500 kr. i utgifter. Dette vil medføre økte utgifter for pasienten og i tillegg en langt mer tidskrevende behandlingsreise.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Syketransportforskriften hjemler pasienters rett til å få dekket utgifter ved reise for å motta helsetjenester. Det fremgår av forskriftens § 6 første ledd bokstav b at pasient som har rett til å få dekket utgifter ved reise, også har rett til overnattingsgodtgjørelse dersom overnatting er nødvendig under reisen. Eksempler på at overnatting er nødvendig under reisen kan være at reisen er så lang at det ikke lar seg gjøre å reise frem og tilbake på samme dag, eller at man ikke rekker timeavtalen uten å reise dagen før. Utgifter ved overnatting dekkes med inntil kr 340,- per døgn, jf. § 6 tredje ledd. I de tilfeller en pasient gjennomgår en seriebehandling åpner regelverket for å dekke de reelle utgiftene til overnatting, jf. § 12. Dette gjelder der pasienten selv velger å overnatte ved behandlingsstedet i stedet for å reise hjem mellom hver behandling. Forutsetningen er at dekning av reelle utgifter samlet sett gir lavest utgifter til transport, kost og overnatting for regionalt helseforetak. Dette gjelder ikke ved enkeltstående behandlinger.

Syketransportforskriften § 6 innebærer en rett for pasienten til å få dekket utgifter til overnatting dersom det er nødvendig under reisen. Det er ikke hjemmel i regelverket til å pålegge pasienter å reise dagen før behandling fordi det ikke går rutegående transport tidlig om morgenen. Bakgrunnen for dette fremgår av syketransportforskriften § 5 annet ledd bokstav c om at pasienter har rett til å få dekket annen transport enn med billigste rutegående transport-middel når kommunikasjonsmessige forhold gjør det nødvendig. Det vil si at pasienten har rett til å få dekket utgifter til dyrere transport dersom det ikke går rutegående transport på det tidspunkt pasienten må reise til behandling.

Pasientreiser ANS har opplyst at de lokale pasientreisekontorene har fokus på å forvalte regelverket på en samfunnsøkonomisk måte. I noen tilfeller kan det være et billigere alternativ om pasienten reiser dagen før behandling, og dermed kan benytte seg av rutegående transport og få dekket utgifter til overnatting. Det lokale pasientreisekontoret kan i disse tilfellene spørre om pasienten er villig til å reise dagen før behandlingen og få overnattingsgodtgjørelse.

Pasientreiser ANS opplyser at de skal bidra til lik praktisering av regelverket nasjonalt. Pasientreiser ANS følger med de lokale pasientreisekontorene. Dersom det viser seg at et pasientreisekontor følger en praksis som selskapet mener ikke er i tråd med regelverket, tar selskapet kontakt med angjeldende pasientreisekontor. Jeg har fått opplyst fra Pasientreiser ANS at dette vil være naturlig også i denne saken.

Når det gjelder den konkrete enkeltsaken, må pasienten eventuelt klage til Fylkesmannen i Finnmark dersom pasienten mener at regelverket ikke er fulgt i pasientens sak.