Skriftlig spørsmål fra Lars Myraune (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1682 (2011-2012)
Innlevert: 25.06.2012
Sendt: 25.06.2012
Besvart: 28.06.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Lars Myraune (H)

Spørsmål

Lars Myraune (H): Friprogsenteret ble etablert med bred politisk enighet for å prøve å effektivisere offentlig sektor. Senteret har med kun 4 ansatte og med en nøktern økonomi, vist gode resultater siden oppstart. Det er bygd opp et betydelig nettverk nasjonalt men også internasjonalt. Nå skal det offentlige gjennomføre store digitaliseringsreformer i årene som kommer. Det virker da noe underlig å kutte støtten til senteret.
Vil statsråden la denne kunnskapen forsvinne og ikke bruke 5 års arbeid videre?

Begrunnelse

Friprogsenteret ble etablert med bred politisk enighet for å prøve å effektivisere offentlig sektor. Senteret har gjennom sine aktiviteter og påvirkning spart det offentlige for mange millioner kroner gjennom deling, gjenbruk og samarbeid.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Lars Myraune vedrørende forslag om kutt i det statlige tilskuddet til Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare.

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare AS ble etablert i 2007. Selskapet eies av Buskerud fylkeskommune Holding AS, Troms fylkeskommune, Høgskolen i Buskerud, IKT-Norge, KS og Rådet for Drammensregionen.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har i perioden siden 2007 samlet ytt om lag 25 millioner kroner i tilskudd til senterets aktivitet i en oppstartsfase. Tilskuddet for 2012 er 4,4 mill. kroner, mot 4,3 millioner i 2011.

Det fremgår av Prop. 1 S (2011-2012) at senteret i 2012 vil planlegge og etablere forretningsmodeller og strategier for fremtidig egenfinansiering av driften. Det ble for øvrig allerede i tilsagnsbrevet fra mars 2008 sagt at senteret innen oktober samme år skulle etablere en strategi for overgangen til en annen finansieringsmodell enn statlig tilskudd, slik at senteret ikke skulle få en overraskende og tung prosess med å etablere alternativ finansiering og omstille seg til denne. Det ble samtidig også sagt at departementet forventer en vesentlig egeninnsats fra initiativtakerne til senteret.

Framtidige bevilgninger vil avgjøres i de ordinære statsbudsjettprosesser.