Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1684 (2011-2012)
Innlevert: 25.06.2012
Sendt: 25.06.2012
Besvart: 02.07.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Det vises til svar på Dokument nr. 15:929 (2011-2012). Regjeringen hevder det bryter mot handlingsregelen og loven for Statens Pensjonsfond Utland å føre CO2-avgifter inn på andre fond enn oljefondet. Til sammenligning ble NOx-avgiften i utgangspunktet betalt inn i oljefondet. Gjennom et politisk vedtak får man fritak for avgiften dersom man betaler tilsvarende beløp frivillig til et annet fond - NOx fondet.
Anser regjeringen denne løsningen for å være i tråd med handlingsregelen og i så fall kopierbar for CO2-avgiften?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: NOx-avgiften er pålagt både petroleumssektoren, sjøfart, fiske og industrien på land. NOx-fondet blir ikke finansiert av NOx-avgiften, men av innbetalinger til fondet fra bedrifter som har inngått NOx-avtale og som derfor slipper NOx-avgift. Alle bidragsytere kan motta støtte fra fondet til å gjennomføre tiltak som reduserer NOx-utslipp. Regjeringen anser det ikke som aktuelt å gjøre noe tilsvarende for CO2 – avgiften. I Regjeringens klimamelding og i klimaforliket på Stortinget legges det opp til å innføre et nytt fond for klima, fornybar energi og energiomlegging med utgangspunkt i Enovas Grunnfond, jf. Meld. St. 21 (2011-2012) og Innst. 390 S (2011-2012).