Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1688 (2011-2012)
Innlevert: 26.06.2012
Sendt: 27.06.2012
Besvart: 17.07.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Var noen av utlendingene som ble sluppet løs fra Trandum i forbindelse med politiets streik tidligere i vår dømt for kriminelle handlinger og i så tilfelle hvilken kriminalitet?

Begrunnelse

I forbindelse med streiken som blant annet Unio satte i verk tidligere i år kom det frem at utlendinger som var plassert på Trandum mottak ble sluppet fri. I ettertid har det kommet frem at mange av disse har forsvunnet og at politiet og utlendingsmyndighetene ikke vet hvor de er. Dersom det her er snakk om kriminelle utlendinger er det svært bekymringsfullt at man ikke har kontroll på disse personene.
Jeg ønsker statsrådens svar på hvor mange av de løsslupne utlendingene som har begått kriminalitet i Norge og hvilke forbrytelseskategorier hver enkelt av dem er dømt for.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg har kontaktet Politidirektoratet som opplyser i brev av 06.07.12 at ti personer som ble løslatt fra Trandum utlendingsinternat på grunn av streiken var ilagt en straffereaksjon. Av disse var fire ilagt en reaksjon for narkotikaforbrytelser (straffeloven § 162), to for falsk forklaring (straffeloven § 166), to for naskeri (straffeloven § 391 a), en for dokumentfalsk (straffeloven § 182) og en for forstyrrelse av offentlig ro og orden (straffeloven § 350).

Jeg vil for øvrig gjøre oppmerksom på at Politidirektoratet i brev av 05.06.12 opplyste at ni løslatte fra Trandum utlendingsinternat var ilagt en straffereaksjon, noe jeg la til grunn i mitt svar til representant Morten Ørsal Pedersen om streikens konsekvenser for driften av Trandum utlendingsinternat (spørsmål 1476 og 1588). Det korrekte antallet er altså ti.