Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1691 (2011-2012)
Innlevert: 28.06.2012
Sendt: 28.06.2012
Besvart: 06.07.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Helsedirektoratet har nylig publisert tall som viser hvor mye innføringen av samhandlingsreformen har kostet kommunene så langt i 2012. Tallene tyder på at den kommunale medfinansieringen blir dyrere enn forutsatt.
Deler statsråden uroen om at samhandlingsreformen er underfinansiert, og dermed påfører kommunene ekstra kostnader som fører til at kommunenes innbyggere får dårligere tjenester?

Begrunnelse

Spørreren viser til at Helsedirektoratet nylig har publisert endelige tall for hvor mye kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten har kostet kommunene 1. tertial 2012. Ifølge KS er det usikkert om akontobeløpene som belastes kommunene fullt ut vil dekke kostnadene.
Det fremstår som sannsynlig at kommunene har budsjettert med akontobeløpene, og at de muligens ikke har tatt høyde for at kostnadene av kommunal medfinansiering kan bli høyere enn de blir belastet akonto.
KS viser til i en pressemelding 25. juni 2012 at sykehusaktiviteten så langt i 2012 har medført at forbruket ligger 93 mill. kroner over det som var forventet ved inngangen til 2012. Dersom denne utviklingen fortsetter, vil kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten i 2012 utgjøre 5 231 mill. kroner på årsbasis, hvilket er 274 mill. kroner mer enn det er lagt opp til at kommunene vil bli belastet akonto, og 224 mill. kroner mer enn det kommunene er kompensert for.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er riktig at de nylig publiserte tallene fra Helsedirektoratet for sykehusaktiviteten i 1. tertial 2012 tyder på at kommunenes utgifter til kommunal medfinansiering er høyere enn a-konto innbetalingene på samme tid. Vi ser at sykehusene har gitt behandling til flere pasienter enn det som var forventet, og ventetidene går nedover. Samtidig er det viktig at kommuner og sykehus arbeider for at færrest mulig trenger behandling i sykehus.

Å lage anslag for sykehusaktiviteten for hele 2012 basert på bare 1. tertialtall er svært usikkert. Det er derfor for tidlig å trekke bastante konklusjoner, men Regjeringen vil følge nøye med på utviklingen i kommunenes aktivitet og kostnader i tiden framover. En oversikt over endelig sykehusaktivitet og størrelsen på den kommunale medfinansieringen etter 3. tertial 2012 vil først være klart på nyåret 2013.