Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1694 (2011-2012)
Innlevert: 28.06.2012
Sendt: 29.06.2012
Besvart: 06.07.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Statsråden fastholdt under og etter Statskogs kjøp av Borregaard Skoger at kjøpet ble gjort på "forretningsmessige vilkår" og at kjøpet kunne forsvares med de forutsetninger som pålegges privat omsetning av skog. De konkrete vurderinger og forutsetningene ble ikke fremlagt for stortinget da kjøpet ble foretatt.
Nå er det ingen grunn til å hemmeligholde dette lenger og kan jeg derfor be om å få oversendt de skogfaglige vurderinger og forutsetninger som ble lagt til grunn ved kjøpet.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Spørsmålet om de forretningsmessige vurderingene, herunder kalkulasjonsrenten, som Statskog SF la til grunn ved kjøp av selskapene Borregaard Skoger AS, Borregaard Vafos AS og Børresen AS fra Orkla ASA har vært diskutert i Stortinget tidligere. Jeg vil her vise både til debatten etter interpellasjonen fra representanten Gunnar Gundersen den 18. november 2010, Stortingets behandling av Prop. 11 S for 2010–2011, om forslag til kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF den 15. desember 2010 og flere spørsmål knyttet til Statskog SFs investering og virksomhet fra Stortinget.

Statskog SFs investering er gjort på rent forretningsmessig grunnlag. Oppkjøpet av aksjene i selskapene fra Orkla ASA var ikke konsesjonspliktig eller gjenstand for prisregulering. Statskog SF måtte derfor, i likhet med alle andre interessenter, basere sitt bud på helt ordinære forretningsanalyser. I tillegg til egne ressurser engasjerte foretaket bl.a. skogfaglig ekspertise på meget høyt nivå i forbindelse med verdivurderingen i forkant av kjøpet. Den største delen av verdiene er knyttet til skogen. Forventninger om tømmerpris, mål for driftskostnader og planer for avvirkningsvolum og investeringer er derfor sentralt for verdivurderingen. Dette er å regne som forretningssensitiv informasjon.

Som Landbruks- og matdepartementet tidligere har orientert om, er Statskog SFs vurdering av kalkulasjonsrente for de ulike verdielementene i de oppkjøpte selskapene også å regne som forretningssensitiv informasjon.

Når det gjelder spørsmål om avkastningskrav, viser jeg til at Landbruks- og matministeren under interpellasjonsdebatten i Stortinget den 18. november 2010 opplyste at prisen var basert på et avkastningskrav som er høyere enn det som benyttes ved konsesjonsbehandling.