Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1697 (2011-2012)
Innlevert: 29.06.2012
Sendt: 29.06.2012
Besvart: 11.07.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I endret forskrift om jakt, felling og fangst gis miljøforvaltningen myndighet til å nekte en jeger lisensjakt i særlige tilfeller. Særlige tilfeller henviser til en person har "deltatt i ulovlig felling eller forsøk på felling, og annen adferd som er uforenlig med rovviltforvaltningen". Slik dette er utformet kan forvaltningen utestenge noen på ubestemt tid, selv om dom er sonet. Dette gir stor makt over enkeltmennesker til forvaltningen.
Vil statsråden ta initiativ til å begrense forvaltningens makt?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Bakgrunnen for den nye bestemmelsen i forskriften om jakt, felling og fangst er at lisensjegere som skal delta i lisensfelling må ha respekt for og etterleve de bestemmelser som foreligger og de vilkår som fastsettes. Det er viktig at fellingsregimet for rovvilt har alminnelig aksept i samfunnet, og at jegerne som deltar har nødvendig tillitt og respekt i samfunnet og etterlever regelverket.

Lisensjegere som ikke etterlever regelverket, kan ved vedtak i Direktoratet for naturforvaltning bli nektet registrering. Som ellers der forvaltningen fatter enkeltvedtak er det, for å ivareta rettssikkerheten til de som blir nektet registrering, adgang til å påklage vedtaket til Miljøverndepartementet som overordnet instans. Vedtak som fremstår som for strenge eller som av andre grunner er uheldige vil dermed kunne endres. Utover denne klageadgangen kan forvaltningsvedtak klages inn for Sivilombudsmannen, som er Stortingets ombudsmann for forvaltningen, eller bringes inn for domstolene.

Videre vil det alltid være mulighet til å henvende seg til forvaltningen og anmode om at saken ses på, på nytt. I slike tilfeller kan forvaltningen omgjøre vedtaket hvis den f.eks. finner det urimelig eller i strid med gjeldende rett. Jeg er opptatt av at rettssikkerheten skal være i behold der forvaltningen fatter innskrenkende beslutninger som for eksempel å nekte adgangen til å registrere seg som lisensjeger. Jeg mener at med de mulighetene som er skissert over er rettsikkerheten i behold her.