Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1701 (2011-2012)
Innlevert: 29.06.2012
Sendt: 29.06.2012
Besvart: 17.07.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hvor mange informanter/agenter har PST oversikt over at arbeidet for den tidligere Østtyske militære etterretningstjenesten?

Begrunnelse

Etter sammenbruddet av tidligere Øst-Tyskland skjedde det en informasjonsutveksling mellom de militære etterretningstjenestene i Øst- og Vest-Tyskland. 138 personer var informanter/agenter for Øst-Tyskland i Vest-Tysklands væpnede styrker (Kilde: Stasi-arkivet Berlin). Man kan ikke se bort fra at også det norske forsvaret var utsatt for spionasje fra Øst-Tyskland. I Stasi-arkivet er det så langt funnet 1.886 rapporter fra Norge. 85 % av disse gjelder politikk, militærvesen og etterretningsvirksomhet. Det presiseres at spørsmålet kun gjelder antall personer, ikke persondetaljer. Videre gjelder dette virksomhet utført av en stat som ikke lenger eksisterer. Og videre er det ikke spørsmål om metodebruk eller kilder. Etter en juridisk vurdering anføres det at spørsmålet ikke berører temaer som personvern, rikets sikkerhet, strafferettslige forhold eller annet sikkerhetsrelatert lovverk.
Det vises for øvrig til Forsvarsministerens svar på mitt skriftlige spørsmål nr. 1685, datert 29.06.12.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Den tyske demokratiske republikk (DDR) eksisterte mellom 7. oktober 1949 og 3. oktober 1990. Aktiviteter med utspring i denne statens militære etterretningstjeneste ligger derfor mer enn 20 år tilbake i tid.

Politiets sikkerhetstjeneste (tidligere Politiets overvåkingstjeneste) er et operativt politiorgan med særskilt ansvar for blant annet å forebygge og etterforske ulovlig etterretningsvirksomhet rettet mot norske interesser. Personell som arbeidet med disse problemstillingene i den aktuelle tidsperioden vil i stor grad ikke lenger være i tjeneste.

Jeg har fått opplyst fra Politiets sikkerhetstjeneste at deres historiske arkiv ikke er organisert slik at det på en kurant måte er mulig å hente ut en oversikt over hvor mange informanter/agenter som arbeidet for den tidligere østtyske militære etterretningstjenesten. For å kunne få en slik oversikt må PST manuelt gå gjennom personsakene i arkivet.

Jeg mener at det ikke er en riktig bruk av PSTs ressurser å foreta en slik gjennomgang.