Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1700 (2011-2012)
Innlevert: 29.06.2012
Sendt: 29.06.2012
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 05.07.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden ta initiativ til å forenkle rapporteringsrutinene for beskatning av utenlandske artister som opptrer i Norge ved å legge til rette for elektronisk rapportering?

Begrunnelse

Arrangører av festivaler og lignende hvor utenlandske artister deltar må sende inn en forhåndsmelding (RF-1091) til sentralskattekontoret senest tre uker før artisten skal opptre. På bakgrunn av opplysningene i forhåndsmeldingen utsteder sentralskattekontoret en oppgjørblankett (RF-1092) til arrangøren. Arrangøren må fylle ut oppgjørblanketten og sende den tilbake til sentralskattekontoret, samtidig som arrangøren må beregne skatten, foreta trekk ved utbetalingen av honoraret og betale inn skatten til skattemyndighetene.
Arrangørene har per i dag ikke mulighet til å levere forhåndsmeldingen og oppgjørsblanketten til sentralskattekontoret elektronisk gjennom Altinn, men må fylle ut skjemaene manuelt for hver enkelt artist og sende disse per post til sentralskattekontoret. Det betyr ekstra administrative kostnader, både for arrangørene og for skattemyndigheten, og rapporteringsrutinene bør derfor effektiviseres gjennom å legge til rette for elektronisk rapportering.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Skatteetaten har høyt fokus på å legge til rette for elektronisk kommunikasjon mellom etaten og de som er rapporteringspliktige. I forbindelse med innlevering av selvangivelsen er det i dag 48 skjemaer som kan leveres elektronisk og som omfatter de aller fleste skattemessige forhold. Det er imidlertid noen få tilfeller der det foreløpig ikke er lagt til rette for elektronisk kommunikasjon, hvorav forhåndsmelding og oppgjørsblankett i forbindelse med artistskatt er ett tilfelle.

Skatteetaten har i det siste året arbeidet med konvertering av skjemaer og systemer til Altinn II, en ny versjon av Altinn-løsningen introdusert i juni 2010, og dette har medført at Skatteetaten har måttet ha et noe lavere fokus på utvikling av nye skjemaer enn det som har vært ønskelig.

Jeg ser imidlertid at dette er et område det bør settes inn ressurser på, og har fått opplyst av Skattedirektoratet at de vil prioritere området i forbindelse med arbeidet med nye skjema i Altinn. Det er derfor gode utsikter til at elektronisk innrapportering på dette området vil bli en realitet. Av den grunn ser jeg ikke at det er behov for å ta noe ytterligere initiativ til å forenkle rapporteringsrutinene for beskatning av utenlandske artister på nåværende tidspunkt.