Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1703 (2011-2012)
Innlevert: 29.06.2012
Sendt: 29.06.2012
Besvart: 23.07.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Det er en kjent sak at regjeringen ikke tillater Flytoget å konkurrere om pendlere og reisende som ikke skal ta (eller kommer med) fly. Reisende som f.eks. kun skal reise strekningen Drammen - Oslo. Imidlertid har NSB ikke noe togtilbud til f.eks. reisende/pendlere som ønsker å dra meget tidlig på morgenen/sent på natten til Oslo).
Vil statsråden tillate Flytoget å tilby togreiser når NSB ikke har noe togtilbud til reisende som f.eks. meget tidlig om morgenen/sent om natten?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Flytoget AS har i dag tilgang til å transportere passasjerer på strekningen Drammen – Oslo Lufthavn Gardermoen (tilbringertjeneste til og fra flyplassen).

Flytoget har så langt ikke uttrykt noe ønske eller søkt om å få tilby togreiser til pendlere på strekningen selskapet trafikkerer. Dette fremgår bl.a. av Liv Signe Navarsetes svar på spørsmål 16 i spørretimen 11. september 2005 fra stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr, som vedlegges til orientering.

Så lenge jeg ikke har mottatt noen søknad fra Flytoget om å kunne tilby å ta på og sette av passasjerer underveis på tidspunkter NSB ikke har et togtilbud, kan jeg ikke ta stilling til spørsmålet. Dersom jeg skulle motta en slik søknad, vil jeg selvsagt vurdere denne i henhold til gjeldende lovgivning.Vedlegg til svar:

Spørretimespørsmål fra stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr til samferdselsministeren i Stortingets møte onsdag 9. november 2005.

Referat fra møte:

Spørsmål 16

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) [13:25:57]: Jeg har følgende spørsmål til samferdselsministeren:

«Mange pendlere i Akershus ønsker å benytte seg av AS Gardermobanens avganger for å komme raskere og enklere til og fra arbeid i Oslo. NSBs avganger er svært fulle i rushtiden, samtidig som Gardermobanen har ledig kapasitet. For å utnytte ledig kapasitet innen tognettet i Akershus må AS Gardermobanen tilby pendlere mulighet for overgang/tillegg med ordinært månedskort. Fylkestinget i Akershus har flere ganger vedtatt dette enstemmig.

Vil statsråden utrede en slik mulighet?»

Statsråd Liv Signe Navarsete [13:26:34]: Eg gjer merksam på at NSB Gardermobanen AS er avvikla, og at selskapet no heiter Flytoget AS.

Forvaltinga og eigarskapet av selskapet ligg i dag til næringsministeren, og eigarspørsmål angåande Flytoget må i det vidare rettast til han. Eg har difor lagt spørsmålet fram for næringsministeren.

Spørsmålet om Flytoget kan ta med vanlege pendlarar, er teke opp fleire gonger og er godt utgreidd. Næringsministeren ser difor ikkje grunnlag for å utgreie dette nærare. Eg sluttar meg til dette. Eg vil òg vise til at det er styret i selskapet sitt ansvar å ta opp spørsmålet dersom ein finn det bedriftsøkonomisk lønsamt.

Flytoget har til føremål å sikre eit høgt tal med kollektivreisande til og frå flyplassen. Dersom selskapet vert pålagt å ta med pendlarar, vil dette kunne føre til eit dårlegare tilbod, som vil kunne redusere den høge kollektivdelen til flyplassen. Flytoget har i dag ein marknadsandel på 33 pst. av alle reisande til og frå Oslo Lufthamn. Det tek i dag 51 minutt frå Asker til Oslo Lufthamn og 19 minutt frå Oslo S. Forretningsideen til Flytoget er å ha det beste transporttilbodet til og frå flyplassen, med vekt på tryggleik, punktlegheit og service. Kundane er godt nøgde med Flytoget, og merkevareverdien er difor stor. Ein endra forretningsmodell der Flytoget vert pålagt å drive ordinær persontransport på strekninga med dei same togsetta, vil føre til dårlegare togtilbod for dei reisande til og frå flyplassen, med m.a. lengre reisetid.

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) [13:28:18]: Bakgrunnen for at jeg stiller dette spørsmålet til samferdselsministeren, er nettopp at det dreier seg om den totale avviklingen av kollektivtrafikken i Norges tettest befolkede område. Jeg beklager at jeg tok feil av navnet.

Det er klart at slik som situasjonen nå er når det gjelder NSBs avganger, er irritasjonen svært stor hos pendlerne og hos de daglige brukerne, som er de mest trofaste brukerne av kollektivtilbudet. Jeg vil minne om at staten har slettet over 7 milliarder kr av Flytogets gjeld. Det betyr at staten må utnytte de store investeringer som er blitt gjort innen kollektivtrafikken i dette området, slik at man tilfredsstiller de behov som brukerne har.

Vil statsråden i sin gjerning ta kontakt med lokale myndigheter når det gjelder å få en best mulig avvikling av kollektivtrafikken i dette området?

Statsråd Liv Signe Navarsete [13:29:29]: Det er særdeles viktig for denne regjeringa og for statsråden med ansvar for kollektivtrafikken å ha eit godt samarbeid med dei lokale instansane. Eg vil difor i mitt vidare arbeid leggje vekt på at eg skal ha god kontakt og dialog med dei som har eit lokalt ansvar for å leggje til rette for dette.

Eg vil òg føye til at spørsmålet om passasjertrafikk på Flytoget har vore utgreidd før. Asplan Viak og Ernst & Young utførte i 2000–2001 og i 2004 omfattande analysar av problematikken rundt dette spørsmålet. Eg kan eventuelt kome tilbake til dei resultata.

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) [13:30:14]: Investeringer i jernbane er svært kostbart. Da gjelder det å utnytte disse på en best mulig måte. Vil statsråden gjennomgå det totale jernbanetilbudet i dette området, slik at man får utnyttet kapasiteten på en best mulig måte?

Statsråd Liv Signe Navarsete [13:30:36]: Prioriteringane som eg legg til grunn for mitt arbeid med utbygging av eit godt jernbanetilbod i Noreg, ligg i Nasjonal transportplan, og mitt mål er å halde meg til dei prioriteringane på ein best mogleg måte, slik at innbyggjarane skal få eit best mogleg tilbod.