Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1709 (2011-2012)
Innlevert: 01.08.2012
Sendt: 01.08.2012
Besvart: 08.08.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Vil statsråden sørge for at konseptvalgutredningen (KVU) for fastlandsforbindelse mellom Østfold og Vestfold, Moss - Horten, resulterer i alternativ til dagens fergeforbindelse?

Begrunnelse

Departementet slår i brev av 1. desember 2010 fast at det skal utarbeides KVU fast forbindelse mellom Moss og Horten så raskt som det er faglig grunnlag for det.
Departementet har tatt sikte på å fastsette mandat for KVU-arbeidet i løpet av 2011 og bedt Vegdirektoratet legge fram forslag til prosjektplan for dette arbeidet i tråd med slik framdrift.
Fast forbindelse mellom Moss i Østfold og Horten i Vestfold ble drøftet i Stortinget 14. juni 2007 som ledd i behandlingen av, jf. Dokument nr. 8:82 (2006-2007), Dokument nr. 8:86 (2006-2007) og Innst. S. nr. 280 (2006-2007).
Det ble gjennom Stortingets behandling lagt til grunn at Samferdselsdepartementet skulle igangsette en KS1 for en slik fast forbindelse under forutsetning av at lokale myndigheter ønsker at prosjektet skal planlegges videre etter plan- og bygningsloven.
I brev av 31. august 2007 ba Samferdselsdepartementet om at Vegdirektoratet starter arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for en fast forbindelse mellom Østfold og Vestfold.
Bestillingen er senere utdypet i brev av 18. mai 2009. Departementet ber om at Vegdirektoratet samarbeider med Jernbaneverket og eventuelt også Kystverket og andre berørte myndigheter i utformingen av konseptvalgutredningen. Det ble forutsatt at veg og jernbane skulle sees i sammenheng.
Samferdselsdepartementet har i nevnte brev av 31. august 2007 i tillegg stilt krav om KS1 for hovedvegsystemet i Moss, eventuelt i kombinasjon med KS1 for fast forbindelse mellom Moss og Horten.
Statens vegvesen vil rett over sommer 2012 legge frem KVU for Moss.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden. Utredningen gjennomføres sammen med Jernbaneverket og Kystverket og skal være ferdig i løpet av 2013.

Oslofjorden oppleves i dag som en barriere for transport både regionalt, nasjonalt og mot utlandet. I KVU-arbeidet vurderes aktuelle konsepter for å møte en økning i personreiser og godstransport på tvers av fjorden. Det vil også bli vurdert andre muligheter for å krysse fjorden enn i korridoren mellom Moss og Horten.

Hvilke konsepter som skal vurderes, vil bli avklart i KVU-prosessen. I henhold til prosjektbeskrivelsen kan aktuelle konsepter for eksempel være:

- En forbedret ferjeforbindelse med dagens eller flyttet ferjeleie i Moss.

- Ulike varianter av veg- og/eller jernbaneforbindelse mellom Moss og Horten.

- Utvikling av rv 23 Oslofjordforbindelsen mot E18 i Sande i Vestfold.

Både bru og tunnel kan være aktuelle konsepter for fast fjordkryssing. Konsepter med både veg og jernbane kan også bli vurdert, som kombinerte anlegg eller i forskjellige traseer.

Når KVU-arbeidet er ferdigstilt, vil rapporten bli sendt på høring til berørte parter og underlagt ekstern kvalitetssikring (KS1). Med utgangspunkt i KVU-en, KS1-rapporten og høringsuttalelsene vil regjeringen drøfte hvilket konsept som skal legges til grunn for videre planlegging.