Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1710 (2011-2012)
Innlevert: 01.08.2012
Sendt: 01.08.2012
Besvart: 07.08.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): I en reportasjeserie i Dagens Næringsliv fremkommer det at svært mange bedrifter enten ikke har fått eller har fått delvise og forsinkede oppgjør etter bruk av innleide betalingsterminaler. Finansnæringens Hovedorganisasjon mener at regelverket er for dårlig og Virke mener at det er reelle muligheter for at useriøse utleieaktører kan stikke av med innbetalte penger.
Vil finansministeren straks ta ansvar for at det utarbeides et sikkert regelverk som gjenoppretter tilliten til betalingssystemet og når vil det iverksettes?

Begrunnelse

Tillit til betalingssystemet er svært viktig i et moderne samfunn.
Den siste ukes fokus i Dagens Næringsliv på betalingsterminal-bransjen viser at det er ting som tyder på at tilliten er i ferd med å svekkes. En slik utvikling kan ikke regjeringen eller Stortinget tillate.
Regjeringen har i sin kampanje mot svart arbeid vedtatt at bruk av kontanter, særlig ved mellomstore og store transaksjoner, ør reduseres og i stedet vris til f.eks betalingsterminaler. Dette er en utvikling Høyre støtter.
For mange bedrifter og organisasjoner som er i en oppstartsfase, ikke vil kjøpe egen terminal, eller som har periodevise og fysisk oppdelte salg fra messer, loppemarkeder eller lotterier, vil leie av betalingsterminaler være mer praktisk og billigere enn kjøp av en terminal. Derfor er det svært viktig at alle aktører som bruker slike løsninger vet at pengene de omsetter for faktisk kommer inn på konto.
Ellers vil driftsgrunnlaget for bedrifter skrumpe inn og tilliten til betalingssystemet vil gå ut over både seriøse utleiere, men også betalingsterminalmarkedet generelt sett og gjerne også de som leverer og drifter bankterminalene.
Jeg registrerer at Finanstilsynet i Dagens Næringsliv uttaler at terminalleverandører ikke er konsesjonspliktige og således ikke underlagt et tilsyn.
Det kan også virke som at flere bedrifter faktisk ikke vet hvem de er kunder oss og at ansvaret er uklart dersom oppgjør ikke finner sted.
Flere løsninger er nærliggende utover å vurdere å konsesjonsbelegge utleie av betalingsterminaler som f.eks krav til opprettelse av klientkonto som kunden selv disponerer eller krav om direkteinnbetaling til kundens egen bankkonto. Både kunden som betaler med kort, bedriften som selger en vare eller tjeneste, aktøren som driver med utleie av terminaler og de som er autoriserte forhandlere og står for driften, samt staten som skal få moms er tjent med at korrekt oppgjør foretas så raskt som mulig etter at transaksjonen er gjort.
Derfor bør Norges Bank, Finanstilsynet, Finansdepartementet, Finansnæringens Hovedorganisasjon og aktørene i betalingsterminalbransjen snarest finne en løsning som er bærekraftig, tillitvekkende og uten mulighet for svindel og bedrag av allerede innbetalte pengebeløp for næringslivet.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Norge er i dag i verdenstoppen i bruk av kort. Det er om lag 128 000 kortterminaler i Norge, og stadig flere varekjøp gjøres med kort. I 2011 ble det gjort over 1,3 milliarder varekjøp med kort, noe som i verdi tilsvarer omtrent halvparten av husholdningenes samlede forbruk. Betaling med kort bidrar til et effektivt betalingssystem og dermed en velfungerende økonomi ved at betaling kan gjennomføres raskt og til lave kostnader. For å kunne videreføre og videreutvikle slike effektive betalingssystemer er det avgjørende at sikkerheten ved kortsystemene ivaretas på en god måte.

Nets Norge Infrastruktur AS er leverandør av infrastruktur i betalingssystemet. Dette er systemet som den enkelte kortterminal kobles opp mot. Bruken av kortterminaler er basert på avtaler mellom bankene, Nets, brukerstedene og eventuelt den som leier ut kortterminalen. Utleie av kortterminaler er i dag ikke lovregulert. Det er bankene, som har konsesjon til å tilby betalingstjenester etter finansieringsvirksomhetsloven § 4b-1, som i henhold til konsesjonen har det endelige ansvaret for gjennomføring av betalingstransaksjoner. Utleiere av kortterminaler har ikke anledning til å være en ”mellomstasjon” for penger i en betalingstransaksjon mellom brukersted og kunde. Ytelse av betalingstjenester uten nødvendig tillatelse kan sanksjoneres med bøter eller fengselsstraff, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 5-1.

I løpet av sommeren har det kommet frem at selskapet Touchpay AS, som er ett av flere selskaper som har drevet utleie av kortterminaler til butikker og andre brukersteder på vegne av Nets, tilsynelatende har latt kundens (brukerstedenes) penger gå til egen konto i stedet for til kundens konto i bank. Dette er, i motsetning til ren utleie av kortterminaler, konsesjonspliktig betalingsformidling. Saken er under oppfølging hos Finanstilsynet, som allerede har mottatt redegjørelser fra Nets og aktuelle banker. Tilsynet avklarer om det er begått brudd på avtaler, egenregulering eller lov- og forskriftsregler.

I lys av Touchpay-saken vurderer Finanstilsynet om det foreligger mangler eller svakheter ved reguleringen av denne typen virksomhet. Finanstilsynets vurderinger vil følges opp av Finansdepartementet.