Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1714 (2011-2012)
Innlevert: 01.08.2012
Sendt: 01.08.2012
Besvart: 09.08.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Hva vil statsråden konkret gjøre for å forsikre seg om at barn- og unge i Nord-Norge får sine pasientrettigheter oppfylt innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, og vil statsråden nå sette en tidsfrist for når Helse Nord må ha tatt unna køen slik at man for fremtiden kan overholde den lovpålagte behandlingsfristen for denne sårbare pasientgruppen?

Begrunnelse

Fristbrudd innenfor barne- og ungdomspsykiatrien har blitt et vedvarende problem i Helse Nord. Undertegnede har også tidligere tatt opp denne saken med Helse- og omsorgsministeren, uten at situasjonen med fristbrudd er blitt bedre. En ny rapport fra Helsetilsynet viser nå at mens landsgjennomsnittet for andel fristbrudd i forhold til barn og unge som trenger psykisk helsehjelp ligger på ca. 10 prosent, ligger dette skyhøyt over i Helse Nord med hele 40 prosent fristbrudd. Bak disse tallene skjuler det seg et betydelig antall barn som er så syke, at de er henvist til spesialisthelsetjenesten for videre oppfølging og behandling. Både fra Barneombudet og Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse slås det nå alarm for den alvorlige situasjonen for nordnorske barn og ungdommer. Konsekvensene av lang ventetid er at dette kan gjøre pasientene enda sykere, og gjør at de fungerer dårligere både i forhold til familie og venner. En annen konsekvens er at utbyttet av skolen blir dårligere når man ikke får nødvendig behandling i tide.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg deler representanten Aspakers bekymring for fristbruddene i Helse Nord og er svært lite tilfreds med at barn og unge i denne landsdelen må finne seg i å vente lenger på behandling enn i resten av landet. Jeg er videre enig med Aspaker at det er behov for grep for å få redusert ventetidene i landsdelen.

Samtidig bør det nevnes at Helse Nord har en høyere dekningsgrad innenfor psykisk helsevern for barn og unge enn resten av landet. Mens det i 2011 var om lag 5 prosent dekningsgrad nasjonalt, fikk nesten 7 prosent av befolkningen under 18 år behandling i Helse Nord dette året. Målt i polikliniske tiltak ble det på landsbasis gitt 8136 tjenester per 10 000 innbyggere i alderen 0-17 år i 2010, mens tallet i helseregion Nord var

10 323. Dette er eksempelvis dobbelt så mye som i Helse Vest (5 814 tiltak per 10 000 innbygger).

Ved siden av å jobbe målrettet med å redusere ventetidene til spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, er det viktig at det samtidig jobbes systematisk med å forbedre helheten av tjenester til barn og unge i regionen, som i resten av landet. Vi har nylig iverksatt en samhandlingsreform, herunder et omfattende regelverk, som forplikter kommunene og spesialisthelsetjenesten på en helt annen måte enn tidligere. På psykisk helseområdet er viktige stikkord tidlig og lett tilgjengelig hjelp samt helhetlig oppfølging på tvers av etater og fag, jf. også Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008). Mange av de som i dag venter på behandling i psykisk helsevern for barn og unge kan sannsynligvis behandles like bra og raskere på et lavere nivå, ved behov i konsultativt samarbeid med spesialisthelsetjenesten. I tråd med omstillingskravet til tjenestene er dette en praksis som allerede er etablert flere steder, men utnyttelsespotensialet på landsbasis er fortsatt stort. Vi har siden 2005 fått etablert over 150 ambulante og oppsøkende team innenfor psykisk helsevern- og rusområdet. Teamene gjør at behovet for innleggelser - frivillige og tvungne - blir mindre, og brukerne blir i større grad gitt mulighet til å mestre livene sine der de lever og bor.

Utover dette viser jeg bl.a. til at 40 mill. kroner er videreført i 2012 til fortsatt satsing på modellutprøving og rekruttering av psykologer i kommunene. Det er i tillegg videreført 55 mill. kroner til utvikling av forpliktende samhandlingsmodeller mellom HF og kommuner om ambulant behandling og oppfølging av mennesker med sammensatte rus- og psykisk relaterte plager. Jeg forventer at utviklingen og prioriteringen av ambulante og tverretatlige arbeidsformer fortsetter, i tråd med departementets føringer og Stortingets budsjettvedtak.

Til slutt vil jeg understreke at Helse Nord regionalt helseforetak har ansvar for at befolkningen i Nord-Norge får oppfylt sine pasientrettigheter, og at tilbudet er av god kvalitet. I styringsdialogen med helseforetakene har vi presisert at fristbrudd ikke skal forekomme. Jeg opplever at Helse Nord tar situasjonen alvorlig, og jeg forventer at det settes inn konkrete tiltak for å redusere ventetidene. Problemstillingen vil bli fulgt opp i styringsdialogen med Helse Nord.