Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1715 (2011-2012)
Innlevert: 01.08.2012
Sendt: 02.08.2012
Besvart: 13.08.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Arctic Race of Norway har planer om et stort internasjonalt etapperitt på sykkel. Som medarrangør er Tour de Franc arrangøren ASO (Amaury Sport organization) som sikrer at sykkelrittet blir kringkastet over store deler av verden. Arctic Race of Norway har søkt om statsgaranti på 60 millioner kroner over 3 år for å kunne gjennomføre sykkelrittet, men statsråden har gitt avslag pga. av at det ikke gis støtte til en kommersiell aktør.
Ved en eventuelt OL i Norge er behov for statsgaranti, er en OL arrangør en kommersiell aktør?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Arctic Race of Norway AS søkte Kulturdepartementet 2. mai 2012 om et statstilskudd på 60 mill. kroner over tre år. Det er ikke søkt om en statsgaranti. I Meld. St. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen, fremlagt 8. juni 2012, vises det til at det er en etablert praksis at det ikke ytes tilskudd direkte fra spillemidlene til idrettsformål til enkeltarrangement. Denne praksisen foreslås videreført. Søknaden til Arctic Race of Norway AS ble derfor avslått.

Unntaket fra denne praksisen har vært statlig støtte til gjennomføringen av de olympiske vinterleker. Dette er et så stort idrettsarrangement at det i Norge i praksis betinger statlig medvirkning. Norge har to ganger (1952 og 1994) vært arrangør av vinter-OL, da med 42 års mellomrom. Dersom staten skal medvirke til gjennomføringen av et OL vil det være en forutsetning at det er en samlet idrettsorganisasjon som står bak en eventuell søknad.

Høsten 2011 vedtok Stortinget at det stilles en garanti overfor Den internasjonale olympiske komité (IOC) om fullfinansiering av olympiske vinterleker for ungdom i 2016 på Lillehammer. Stortinget vedtok også at det ble gitt tilsagn om et statlig tilskudd på 232 mill. kroner til arrangementet.

Det er opprettet en egen organisasjonskomité for lekene – Lillehammer Ungdoms-OLs Organisasjonskomité AS (LYOGOC). LYOGOC har ansvaret for planlegging, organisering og gjennomføring av ungdoms-OL i 2016. LYOGOC er mottaker av statstilskuddet. Selskapet er eid av Kulturdepartementet (51 %), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (24,5 %) og Lillehammer kommune (24,5 %).

LYOGOC har ikke et fortjenestebasert formål, og jeg anser heller ikke at organisasjonen driver kommersiell virksomhet.