Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1721 (2011-2012)
Innlevert: 02.08.2012
Sendt: 03.08.2012
Besvart: 09.08.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Det finnes i dag flere typer sneglegift som tar "knekken" på den såkalte mordersneglen (Iberia) på en effektiv måte, men avgiften er på 125 kr pr. dekar for folk flest. Dersom man har plantevernsertifikat så er avgiften 1 kr pr dekar. Det gjør at 3 kg til forbruker koster ca. 500 kr mens 20 kg til de som har plantevernsertifikat er på ca. 600 kr.
Vil statsråden sørge for å redusere avgiften for vanlig forbruker ned til det samme som de som har plantevernsertifikat, slik at vi kan få bukt med sneglene en gang for alle?

Begrunnelse

"Mordersneglen" brer om seg og er i ferd med å bli et nasjonalt problem, og regjeringen og tidligere landbruksminister Terje Riis Johansen lovet krig mot sneglen, uten at det så langt har bidratt til at det har blitt noe særlig færre snegler. Det finnes sneglegift som er svært effektiv, men på grunn av den høye avgiften er det mange som ikke kjøper sneglegiften og det gjør det vanskeligere å få bukt med de uønskede sneglene.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Innledningsvis vil jeg understreke at jeg ser alvorlig på problemene knyttet til brunskogsnegl (tidligere kalt iberiaskogsnegl). Jeg er opptatt av at spredningen skal begrenses mest mulig og at populasjonene av skadedyret skal reduseres. Kunnskap og informasjon om effektive tiltak mot brunskogsnegl spiller en sentral rolle for å oppnå dette. Både forebyggende tiltak og for eksempel plukking av snegl, er viktige tiltak for å redusere forekomst av brunskogsnegl i hager. Bruk av plantevernmidler er kun ett av flere aktuelle tiltak.

Det er et overordnet mål å redusere både bruken av og risikoen knyttet til bruk av kjemiske plantevernmidler i Norge. I 1999 ble det innført et differensiert avgiftssystem for plantevernmidler basert på preparatenes helse- og miljøegenskaper. Målet med avgiftssystemet er å styre bruken av plantevernmidler mot midler med lavere helse- og miljørisiko. Det er et overordnet mål om at også bruken av hobbypreparater skal reduseres. Det er derfor meget begrenset hvilke plantevernmidler som tillates til hobbybruk og avgiftene på hobbypreparater er høyere enn for yrkespreparater.

Det finnes både kjemiske og biologiske midler som er godkjent i Norge. Noen biologiske preparater er fritatt fra miljøavgift, fordi det er ønskelig at slike preparater brukes fremfor kjemiske midler.

Når det gjelder hobbypreparater til bruk mot snegler, er det to typer som er godkjent i Norge, kjemiske preparater som inneholder jernfosfat og preparatet Nemaslug. Nemaslug er et biologisk preparat som er fritatt fra miljøavgift, i tråd med den overordnede målsettingen med avgiftssystemet.

Ut fra en samlet vurdering mener jeg at dagens differensierte avgiftssystem har en hensiktsmessig innretning.