Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1723 (2011-2012)
Innlevert: 02.08.2012
Sendt: 03.08.2012
Besvart: 10.08.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Posten har endret sin aktivitet vesentlig de siste årene. Flere og flere må benytte seg av Post i butikk og avstanden mellom kunder og Posten ser ut til å ha økt. I min kommune, Saltdal, er det nå folk som må kjøre 24 km pr. dag for å hente posten sin, selv om veien har bra standard og de betaler samme porto/katt som andre i mer sentrale strøk.
Mener statsråden at det er akseptabelt med denne typen forskjellsbehandlingen, eller vil hun ta grep for å rette opp i disse skjevhetene?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Posttjenestene er viktige for å opprettholde bosetting og næringsliv i hele landet. Regjeringen sikrer opprettholdelse av de leveringspliktige posttjenestene gjennom bestemmelsene i Postens konsesjon. Et godt og likeverdig posttilbud er et mål for politikken.

Omleggingen av Postens ekspedisjonsnett de senere årene har skjedd med bred tilslutning fra Stortinget, senest ved behandling av melding nr. 18 (2011-2012) om Virksomheten til Posten Norge AS i juni i år. Årsaken til omleggingen fra egendrevne postkontor til Post i Butikk er stor nedgang i kundebesøk som følge av redusert etterspørsel etter post- og banktjenester. Som meldingen viser, har likevel antall faste ekspedisjonssteder økt de siste 11 årene – fra 1253 i 2000 til 1415 i 2011 – mens antall transaksjoner har falt med 35 prosent i samme periode.

Posttilbudet i Saltdal kommune består av to faste ekspedisjonssteder, Post i Butikk på Rognan og Røkland, samt landposttjeneste. Dette tilbudet har ligget fast de siste 10 årene.

Åpningstidene ved Post i Butikk er generelt vesentlig lenger enn ved egendrevne postkontorer. Alle saltdalinger som bor mer enn 1 km fra nærmeste Post i Butikk betjenes dessuten av landpostbud og får blant annet pakker og rekommanderte postsendinger levert på døra 6 dager i uken i tillegg til at det er mulig å få utført andre post- og banktjenester.

Etter å ha undersøkt med Posten, har det ikke vært mulig å bekrefte at noen må kjøre 24 km hver dag for å hente posten sin. I ett tilfelle er det imidlertid slik at en husstand har fått pålegg om å flytte postkassen ca. 3 km på grunn av rasfare. Kunden har i dette tilfellet selv ønsket å få posten utlevert på nærmeste Post i Butikk ca. 10 km unna.

Ut fra denne beskrivelsen er det vanskelig å se at tilbudet til Saltdals innbyggere er vesentlig forskjellig fra tilbudet i resten av landet. Post- og teletilsynet fører løpende tilsyn med Postens etterlevelse av kravens i konsesjonen, blant annet gjennom Postens konsesjonsrapport og målinger av fremsendingstider. Dersom det skulle oppstå skjevheter i posttilbudet vil dette bli oppdaget og korrigert gjennom det løpende tilsynet med Postens virksomhet.