Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1728 (2011-2012)
Innlevert: 06.08.2012
Sendt: 06.08.2012
Besvart: 14.08.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Ifølge organisasjonen Landslaget mot Tobakkskadene, LMT, har Norge fått alvorlig kritikk for svak innsats i tobakksarbeidet, bl.a. for dårlig vern mot tobakksindustrienes virksomhet.
Hvor står i dag regjeringens arbeid for å utarbeide en ny strategi for tobakksarbeidet og hindre indirekte reklamering for tobakk?

Begrunnelse

Den omfattende reklamen for tobakk ble stoppet med verneloven i 1975. Det fikk stor betydning for å redusere dødsfallene i tobakkens fotspor. Verdens helseorganisasjon ber alle verdens land stå sammen i kampen mot tobakksindustrien, som vil hindre vernetiltak. Unge mennesker er lett påvirkelige. Mange gjør sine første erfaringer med tobakksrøyking i barne- og ungdomsår. I en del til feller innebærer oppstart av tobakksrøyking, innlæring av inhalasjonsteknikk og dermed står veien lettere åpen for cannabisrøyking. Kampen mot tobakk bør derfor ikke alene ses på som helseforebyggende i seg selv, men også som en del av forebyggende strategi mot narkotika.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: På min invitasjon gjennomførte Verdens helseorganisasjon (WHO) i 2010 en gjennomgang av det norske arbeidet mot tobakk. Min hensikt med å be om denne gjennomgangen var å få råd fra WHO om hvordan arbeidet mot tobakk best kunne styrkes. Vi mottok en omfattende rapport i april 2010 som, slik ventelig var, både inneholdt ”ros og ris” til det norske tobakksarbeidet.

Som et resultat av blant annet denne gjennomgangen har jeg i løpet av den toårsperioden som er gått tatt flere nasjonale initiativ på tobakksområdet:

- Et forslag til ytterligere innskjerping av tobakkskadeloven har vært ute til høring og det arbeides nå med en proposisjon til Stortinget.

- I statsbudsjettet for 2012 foreslo regjeringen, og fikk Stortingets tilslutning til, å bevilge 19 millioner kroner til massemediekampanjer mot tobakk. Den første gikk av stabelen i januar, den neste kommer i august. Temaet for kampanjen i august vil være barn og passiv røyking.

- Norge har et av verdens høyeste avgiftsnivåer på tobakk, og avgiften økte som kjent så sent som i 2011 mer enn svarende til prisstigningen. Avgiftene utgjør i dag ca. 73 pst. av utsalgsprisen på en 20-pakning sigaretter.

- En ny nasjonal tobakkstrategi vil om kort tid lanseres.

Også internasjonalt er Norge aktive på tobakksområdet. Som kjent er Norge blitt trukket for retten av den internasjonale tobakksgiganten Phillip Morris på grunn av forbudet vi har mot synlig oppstilling av tobakk. Forhandlingene i Oslo tingrett fant sted i juni, og dom ventes i slutten av august. Fra mitt ståsted er det fullstendig uakseptabelt at tobakksindustrien skal kunne diktere folkehelsepolitikken i vårt land så vel som i andre land. Jeg har derfor engasjert meg aktivt internasjonalt i arbeidet mot tobakksindustrien, blant annet ved å ta initiativ til å samle helseministrene fra andre land som er utsatt for tobakksindustriens rettsforfølgelser til lunsj i forbindelse med store internasjonale møter. Vi har til nå hatt to slike møter. Dette har bl.a. ført til et nært og godt samarbeid, både mellom hovedstedene i de respektive seks landene som deltar i nettverket (England, Australia, New Zealand, Canada, Uruguay og Norge) og gjennom nettverket av helseråder i Genève.

Disse landene har også kunnet bistå hverandre juridisk i forbindelse med pågående rettssaker. Norge har blant annet holdt partsinnlegg til støtte for Australia under tre høringer i Verdens handelsorganisasjon. Videre har jeg etter invitasjon fra WHO også nettopp deltatt som innleder på den 15. verdenskonferansen mot tobakk som fant sted i Singapore. Her var også temaet industriens innblanding i folkehelsen.

Endelig har Utenriksdepartementet, etter innspill fra Helse- og omsorgsdepartementet, nylig øremerket 19 millioner kroner til arbeidet med tobakk og alkohol i WHO. Midlene til tobakk vil spesielt brukes til å styrke WHOs monitorering av tobakksindustrien og som støtte til fattige land som utsettes for påtrykk fra den samme industrien.

Regjeringen fører en aktiv tobakkspolitikk både hjemme og ute.