Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til statsministeren

Dokument nr. 15:1731 (2011-2012)
Innlevert: 06.08.2012
Sendt: 07.08.2012
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 17.08.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Samferdselsdepartementet har i disse dager et høringsnotat ute om at kommunene kan innføre tvungen parkeringsavgift på private parkeringsplasser, eksempelvis for kjøpesentre, for å redusere biltrafikken. I forbindelse med bygging av bompengefinansierte byggeprosjekter har mange kommuner stilt garantier for store beløp som de hefter for.
Hvis intensjonene om mindre biltrafikk oppnås, vil ikke inntektene for bompengeselskapene kunne svekkes så mye at kommunenes garantiansvar vil måtte realiseres?

Begrunnelse

Mange kommuner har stilt store garantier i forbindelse med bygging av bompengefinansierte veiprosjekter. De fleste av disse kommunene har ingen muligheter til å betale ut disse garantiene uten at velferdstilbudene forringes betydelig. Bakgrunnen for innføring av "tvungen" parkeringsavgift for private parkeringsarealer er slik jeg forstår det å få ned biltrafikken - den samme trafikken som finansierer bompengeselskapene. Risikoen for at selskapene går konkurs, og at garantiene realiseres vil derfor være større enn tidligere. I tillegg vil dette være et betydelig inngrep i den private eiendomsretten.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Statsministerens kontor har bedt samferdselsministeren besvare spørsmålet. Forslaget er forankret i Stortingsmelding nr. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk der det foreslås at kommunene gis adgang til å kreve at pareringsarealer utenfor kommunal grunn ilegges avgift. Stortingsflertallet (H, Krf, V, Sp, Ap og SV) sluttet seg til dette, jf. Innst. S. nr 390 (2011-2012). Saken er nå ute på høring med frist 15. september 2012. Samferdselsdepartementet har flere virkemidler som begrenser biltrafikken i storbyene og har også inngått avtale med fire byområder om å redusere biltrafikken. Samferdselspolitikken styres ut fra politiske mål som er fremmet av regjeringen og behandlet av Stortinget. I klimameldinga er det et mål om at veksten i biltrafikken i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Oppfylling av dette målet vil gi mindre bompenger enn dersom all trafikkveksten tas med bil, men kostnadene antas å bli lavere og framkommeligheten for bilistene bedre. Det er ikke noe politisk mål for Samferdselsdepartementet å øke biltrafikken gjennom bomstasjoner for å ta inn mest mulig i bompenger. Etter Samferdselsdepartementets vurdering er det ingen risiko for eventuelt garantiansvar fra kommunene som følge av mindre biltrafikk på grunn av parkeringsloven eller andre trafikkreduserende tiltak.