Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1733 (2011-2012)
Innlevert: 08.08.2012
Sendt: 08.08.2012
Besvart: 14.08.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Nesten tre av fire Nav-kontorer begår lovbrudd når de tildeler sosialhjelp da barnas behov ikke blir tilstrekkelig vurdert, viser en gjennomgang før sommeren. Fylkesmennene fant lovbrudd ved 16 av 22 kontorer, og ga merknad om mulighet for forbedring ved ett Nav-kontor. Statsråden informerte om at hun skulle ha møte med Helsetilsynet om saken.
Hva kom frem på møtet, og hva er gjort fra departementets side for å rette opp i disse lovbruddene som rammer barn i fattige familier så hardt?

Begrunnelse

Det er viktig at disse lovbruddene og praksisen som tydeligvis skjer på veldig mange Nav-kontor blir rettet opp i. Jeg registrerte at etter debatt om rett på sosiale stønader for EØS-borgere i sommer sendte statsråden ut brev til alle kommunene for å presisere lovverket. En slik eller lignende reaksjon kan jeg ikke se har vært tilfelle ved disse lovbruddene knyttet til sosialhjelpsmottakere med barn.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Tilsyn med de kommunale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen ble innført i 2010, fordi regjeringen så behov for en systematisk kontroll med kvaliteten på disse tjenestene. Målsettingen med tilsynet er å avdekke feil, slik at tjenestene ut mot den enkelte bruker forbedres, og rettssikkerheten styrkes.

Det viktigste for å rette opp i de avvikene som avdekkes ved tilsyn, er at de kommunene som får registrert avvik tar konsekvensene av dette på en ansvarlig måte, og sørger for å gjøre de nødvendige endringer i egen praksis. Helsetilsynet følger opp hver eneste kommune inntil forholdet er rettet opp, og rutiner og systemer er på plass slik at tilsvarende lovbrudd ikke skal skje i fremtiden. Videre har tilsynet en viktig opplæringsfunksjon, da alle rapporter er offentlige, og også de kommunene som ikke har vært gjenstand for tilsyn kan sammenligne egne rutiner med det som fremkommer i tilsynsrapportene, og på den måten selv sikre at de oppfyller lovens krav.

Jeg hadde 28. juni et møte med Statens helsetilsyn, Arbeids- og velferdsdirektoratet og KS angående feilene som er avdekket ved tilsyn hittil i år. Det er enighet om at det store antall feil gir grunn til bekymring. Samtidig er det slik at verken tema eller objekter for tilsynet er tilfeldig valgt. Statens helsetilsyn velger hvert år et tema for det landsomfattende tilsynet, som Helsetilsynet ut fra sitt kjennskap til tjenestene har grunn til å tro ikke er godt nok ivaretatt. Videre velges tilsynsobjekter (kommuner og NAV-kontor) ut fra fylkesmennenes kjennskap til tjenestene i sitt fylke. Det er også slik at ikke alle avvik er like alvorlige, og ikke alle avvik får konsekvenser for den enkelte.

Jeg sendte så et brev til alle landets kommuner 2. juli, hvor jeg oppfordrer kommunene til å lese de tilsynsrapportene som foreligger fra det landsomfattende tilsynet, og gjennomgå egen praksis i lys av de avvik som her er dokumentert og de merknader som er gitt. Jeg presiserer i brevet at dette ikke bare angår kommunene som venter tilsyn av Fylkesmannen til høsten, men at tilsynsrapportene gir nyttig informasjon om hvordan kommunene og NAV-kontorene kan sikre at saksbehandlingen følger gjeldende lov- og forskrifter.

Videre har kommunene og NAV-kontorene fått et nytt, godt hjelpemiddel i det nye rundskrivet til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, publisert av Arbeids- og velferdsdirektoratet i juni. Sammen med tilsynsrapportene danner dette er godt grunnlag for kommunenes arbeid med å sikre at alle saker blir behandlet i samsvar med loven og kravet til forsvarlige tjenester.