Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1737 (2011-2012)
Innlevert: 10.08.2012
Sendt: 10.08.2012
Besvart: 17.08.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Hvilke endringer vil statsråden gjøre for å forhindre at flere søkere skal oppleve å falle ut av/miste studieplass ved samordna opptak pga. feil på vitnemål som søkerne var uvitende om, og vil statsråden bidra til at de skadelidte søkerne i år likevel kan få tilbud om studieplass dersom de oppfyller kravene til det studiet de hadde søkt på?

Begrunnelse

Jeg viser til oppslag i Bergens Tidende nylig om søkere som ikke får tilbud om studieplass pga. feil ved vitnemålsregistrering hos Samordna Opptak. Det anslås at ca. 4 prosent av elevene rammes av denne feilen. Det virker som berørte elever er skadelidende på grunn av manglende rutiner hos Samordna opptak for varsling når det oppdages feil på vitnemålet og søknaden ikke kan tas med i opptaket uten at feil blir rettet. Konsekvensen er at en rekke ungdommer er havnet i en håpløs situasjon uten den forventede studieplassen.
Kunnskapsdepartementet har tidligere uttalt at søkerne må ta ansvar for feil som har oppstått ved overføring av vitnemål fra videregående skole til den vitnemålsdatabasen Samordna opptak baserer seg på.
Det er uholdbart at feil søkerne ikke selv er ansvarlig for og som har oppstått i forvaltningen, skal få slike alvorlige konsekvenser for søkerne. Høyre vil derfor appellere til Kunnskapsdepartementet om å legge om rutinene for kvalitetssikring av vitnemål ved Samordna opptak slik at feil aktivt varsles og kan rettes opp av søker før opptaket gjennomføres. Høyre vil også oppfordre departementet til å strekke seg langt for å imøtekomme de søkerne som har falt ut av årets opptak, med den studieplassen de normalt ville fått tilbud om.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I begrunnelsen vises det til oppslag i Bergens Tidende nylig om søkere til høyere utdanning gjennom Samordna opptak som ikke får tilbud om studieplass pga. feil ved vitnemålsregistreringen i Nasjonal vitnemålsdatabase. Representanten Aspaker antyder i sitt brev at Samordna opptak mangler rutiner for varsling når det oppdages feil på vitnemålet og søknaden ikke kan tas med i opptaket. Det er ikke riktig. Samordna opptak har omfattende varslingsrutiner. På bakgrunn av de problemene som har oppstått i årets søknadsprosess, vil jeg uansett se på om de kan utvikles ytterligere før neste års opptak. Av de i alt 115 000 som i år søkte om opptak til høyere utdanning gjennom SO, var det omkring 80 000 med gyldige vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase, mens 941 fikk vitnemålet avvist. De fleste av disse (747) har blitt ivaretatt av systemet likevel og fått søknaden behandlet til hovedopptaket (408 av dem har kommet inn på sin førsteprioritet). Her har universitetet/høgskolen som behandlet søknaden, fått nødvendig dokumentasjon fra søker eller den videregående skolen. Flere av de 941 er ikke kvalifisert for opptak, og av de øvrige, fikk alle unntatt 23 en påminnelse fra SO om å sende inn dokumentasjon. Disse hadde et vitnemål i databasen fra før og/eller hadde glemt å krysse av for at de skulle ettersende dokumentasjon. Systemet for å søke om opptak til høyere utdanning er i dag basert på at det er søker som har ansvar for at lærestedet som skal behandle søknaden om studieplass, har all dokumentasjonen det trenger. Dokumentasjonen kan sendes på papir og/ eller via NVB. Mange av søkerne til høyere utdanning må uansett sende dokumentasjon på papir. I alle søknadsprosesser er det vanlig at søker selv skal sørge for dokumentasjon. Før neste år opptak vil jeg se på forbedringsmuligheter i alle ledd i systemet, hos Samordna opptak, Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunene og de videregående skolene, for å forsikre meg om at søknadsprosessen blir så god som mulig. Som det vil fremgå av ovenstående, har de fleste av årets kvalifiserte søkere med avvist vitnemål i NVB alt blitt ivaretatt av systemet. Etter presseoppslagene i BT har flere institusjoner også gått gjennom søknadene sine på nytt. For de mest populære studiene er det imidlertid ikke mulig for universitetene og høgskolene å ta opp flere enn de alt har sagt ja til, før de ser hvor mange som faktisk møter til studiestart. Jeg vil imidlertid oppfordre institusjonene til å håndtere problemene som har oppstått, på en smidig måte.