Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1740 (2011-2012)
Innlevert: 10.08.2012
Sendt: 10.08.2012
Besvart: 10.08.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Regjeringserklæringen sier at: "Et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter legger grunnlaget for et velfungerende arbeidsliv." Videre sier erklæringen at regjeringen vil "arbeide for økt organisasjonsgrad og mer medbestemmelse i arbeidslivet"
Hvordan vil utenriksministeren sikre at Norge aktivt arbeider for fagorganisering og et godt, trygt og organisert arbeidsmiljø ved våre egne utenriksstasjoner?

Begrunnelse

Jeg viser til oppslag i Klassekampen 9. august 2012 der det uttrykkes at Utenriksministeren ikke sikrer at utenriksstasjonene åpner for kollektive forhandlinger med lokalt ansatte som er fagorganisert ved norske utenriksstasjoner.
Det gis, i Klassekampens oppslag, inntrykk av at Norge søker etter en standard der minst mulig organisering blir resultatet. SV mener fagorganisering er avgjørende for et seriøst og trygt arbeidsliv, Norge har et særlig ansvar for å gå foran med en klar holdning om at fagorganisering ikke bare er tillatt, det er ønskelig for å sikre godt arbeidsmiljø, god kvalitet på tjenestene og et seriøst arbeidsliv.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg kan forsikre representanten om at utenrikstjenestens lokalt ansatte har full organisasjonsfrihet. Utenriksdepartementet vil aktivt støtte opp om og ønske velkommen de grupper som ønsker å fagorganisere seg ved utenriksstasjoner. UD er blitt kontaktet av en forening som organiserer medlemmer blant lokalt ansatt personale ved utenriksstasjonene, Det er Utenriksdepartementets Lokalt Ansattes Forening, (UDLAF) som har om lag 60 medlemmer, fortrinnsvis norske lokalt ansatte ved forskjellige stasjoner.

I utenrikstjenesten er det 970 ansatte på lokale vilkår som arbeider på over 100 stasjoner rundt om i verden. Langt de fleste av de lokalt ansatte medarbeiderne er borgere av vertslandet og underlagt nasjonal lovgivning. For lokalt ansatte reguleres lønns- og arbeidsvilkårene i en arbeidskontrakt som i hovedsak følger lokal lovgivning i det landet de ansatte bor. Formålet med lokale betingelser er å sikre anstendig lønn, pensjon og ordnede arbeidsvilkår uavhengig av hvor i verden arbeidsforholdet er. Lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner har som hovedregel bedre vilkår enn det som er vanlig i det lokale arbeidsmarkedet. Dette kan blant annet gjelde arbeidstid, ferie og permisjoner, herunder fødselspermisjon.

Vi er positiv til mer medbestemmelse, samhandling og dialog med lokalt ansatte på tvers av landegrenser. En felles avtale for alle disse personene vil være både komplisert og vanskelig å tilpasse situasjonen i nær 100 forskjellige land og rettssystemer.

Når det gjelder krav om å inngå tariffavtaler, følger en slik rett ikke automatisk med det å være fagorganisert. Vi forhandler med alle fagorganisasjoner som har forhandlingsrett i staten. I spørsmålet om og i hvilket omfang en fagorganisasjon har forhandlingsrett inn i det norske statlige tariffsystemet, forholder vi oss til gjeldende lov- og avtaleverk.

Jeg er helt på linje med representanten når det gjelder viktigheten av å arbeide aktivt for å sikre et godt arbeidsmiljø, god kvalitet på tjenestene og et seriøst arbeidsliv. Dette arbeider vi kontinuerlig for. Det er etablert en god dialog med våre lokalansatte blant annet gjennom UDLAF. Representanter for lokalt ansatte deltar på faste samarbeidsmøter ved den enkelte stasjon, der arbeidsforhold, lønns -og budsjettspørsmål m.m. drøftes. Videre er det innført årlige møter i Oslo mellom UDs administrasjon og valgte representanter for de lokalt ansatte.

Det er et grunnleggende prinsipp for utenrikstjenesten å være en anstendig arbeidsgiver, samtidig som vertslandets nasjonale lovgivning respekteres. Våre lokalansatte representerer en viktig ressurs som vi er opptatt av å ta vare på.