Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1749 (2011-2012)
Innlevert: 15.08.2012
Sendt: 16.08.2012
Besvart: 24.08.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): 22. juli-kommisjonen har kommet med en rapport som viser store svikt i mange ledd når det gjelder terrorberedskap. Etter 22. juli i fjor varslet Politiet flere strakstiltak som det hastet med å få gjennomført. Aftenposten melder onsdag 15. august at kun 2 av 17 viktige strakstiltak er gjennomført.
Kan justis- og beredskapsministeren redegjøre for begrunnelsen av hvorfor tiltakene ikke er gjennomført og om det foreligger en gjennomføringsplan for tiltakene?

Begrunnelse

Etter Sønderland-utvalget satte politidirektør Øystein Mæland ned en prosjektgruppe som skulle gjennomføre viktige strakstiltak. Prosjektgruppen har så langt bare gjennomført 2 av tiltakene ifølge Aftenposten. Flere av tiltakene som Politiet selv varslet skal komme, har 22. juli-kommisjonen også konkludert med at må komme. Kommisjonen har kommet med ni anbefalinger av tiltak som politiet må sette i verk for å gjøre Norge bedre rustet til evt. nye angrep. Kontroll og oppfølging av gjennomføringen er derfor essensielt.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Justis- og beredskapsdepartementet (JD) arbeider nå med å følge opp 22. juli-kommisjonens rapport.

Rapporten har anbefalt 31 oppfølgingspunkter, mange av dem rettet mot en bedre politiberedskap. Rapporten er sendt på høring og mange berørte instanser vil der få mulighet til å kommentere og eventuelt komme med forslag til ytterligere tiltak. Slik statsministeren har varslet vil oppfølgingen skje i form av en stortingsmelding. Der vil jeg vektlegge et tett samarbeid med Stortinget. Vi må også trekke veksler på det gode arbeidet som allerede er gjort av Den særskilte komité. 28. august vil statsminister Jens Stoltenberg og justis- og beredskapsministeren gi Stortinget en muntlig redegjørelse om hvordan regjeringen vil følge opp rapporten fra 22. juli-kommisjonen. Der vil jeg også komme tilbake til hvordan vi vil legge opp til en grunnleggende analyse og gjennomgang av politiet. Jeg vil særlig vektlegge det kommisjonen anser som sin «viktigste anbefaling»:

"At ledere på alle nivåer i forvaltningen systematisk arbeider med å styrke sine egne og organisasjonenes grunnleggende holdninger og kultur knyttet til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling, IKT-utnyttelse og resultatorientert lederskap».

Jeg viser videre til at det som varslet ved innbeordringen av ny politidirektør fra mandag 20. august i Politidirektoratet «vil bli etablert et bredt anlagt endringsprogram for blant annet å følge opp 22. juli-kommisjonens rapport. Det vil også bli innbeordret ytterligere ressurspersoner. Politidirektørens ledergruppe vil bli utvidet for å forsterke kompetanse og gjennomføringskraft i politiets øverste ledelse".

Jeg kan forsikre om at jeg i dag og i dagene og ukene framover, sammen med mine medarbeidere og politiets ledelse, målrettet og raskt vil jobbe med oppfølgingen av kommisjonens rapport.