Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1752 (2011-2012)
Innlevert: 16.08.2012
Sendt: 16.08.2012
Besvart: 24.08.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Av mange forbedringsområder for norsk politi som er påpekt av 22-7-kommisjonen er informasjonsplattformen i politiets vanlige patruljebiler. Kommisjonen henviser til Finland. Der har man i 7 år hatt utstyr i patruljebilen som gjør at politifolkene i hver bil kan kommunisere skriftlig med operasjonssentralen og patruljebiler seg imellom. De kan få ut kart og info om hvor andre politibiler befinner seg. Dette gir politiet slagkraft.
Når vil slikt utstyr være på plass i politiets patruljebiler i Norge?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Justis- og beredskapsdepartementet (JD) arbeider nå med å følge opp 22. juli-kommisjonens rapport.

Rapporten har anbefalt 31 oppfølgingspunkter, mange av dem rettet mot en bedre politiberedskap. Rapporten er sendt på høring og mange berørte instanser vil der få mulighet til å kommentere og eventuelt komme med forslag til ytterligere tiltak. Slik statsministeren har varslet vil oppfølgingen skje i form av en stortingsmelding. Der vil jeg vektlegge et tett samarbeid med Stortinget. Vi må også trekke veksler på det gode arbeidet som allerede er gjort av Den særskilte komité. 28. august vil statsminister Jens Stoltenberg og justis- og beredskapsministeren gi Stortinget en muntlig redegjørelse om hvordan regjeringen vil følge opp rapporten fra 22. juli-kommisjonen.

Mobile enheter i politibilene er et viktig forbedringstiltak som foreslås av 22. juli-kommisjonen, og vil være ett av flere tiltak Justisdepartementet vil be Politidirektoratet få utredet nærmere hva gjelder konsept og kostnadsramme.

Jeg kan forsikre om at jeg i dag og i dagene og ukene framover, sammen med mine medarbeidere og politiets ledelse, målrettet og raskt vil jobbe med oppfølgingen av kommisjonens rapport.