Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1755 (2011-2012)
Innlevert: 17.08.2012
Sendt: 17.08.2012
Besvart: 27.08.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Jeg viser til spørsmål 1738 (2011-2012), hvor det ikke ble svart på selve spørsmålet som jeg derfor gjentar. Det som er viktig for de det gjelder er å få svar på hva de skal leve av når de mister dagpengeretten.
Hva mener statsråden en person som uforskyldt mistet jobben 62 år gammel for 2 år siden skal leve av etter opphevelsen av Folketrygdloven§ 4-17, og var opphevelsen ment å ramme de som ikke har mulighet til å ta ut pensjon fra fylte 64 år?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Som jeg påpekte i mitt svar på spørsmål 1738 (2011-2012) av 16. august 2012, har regjeringen et mål om at flest mulig skal arbeide. Regjeringen ønsker, og legger til rette for, at flere av dem som er i arbeid skal arbeide lenger, og at flest mulig utenfor arbeidslivet skal komme i arbeid. Ved innføringen av pensjonsreformen ble det etablert en mulighet i privat sektor til å ta ut fleksibel alderspensjon fra 62 år, gitt tilstrekkelig opptjening av pensjonsrettigheter. Særreglene i dagpengeregelverket kunne føre til uheldige tilpasninger til dette regelverket. Dette var en av flere vurderinger bak regjeringens forslag om å avvikle og utfase særreglene, slik at dagpengeregelverket for personer over 64 år ble likt som for øvrige dagpengemottakere som har mottatt dagpenger i en hel stønadsperiode på inntil to år, jf. Prop. 1 S (2010-2011). Det følger av dette at man ikke har rett til dagpenger etter maksimalt to år, og dette gjelder uavhengig av alder.

Eldre uten arbeid når dagpengeperioden er slutt, står likevel på mange måter sterkere enn andre som står uten inntekt og dagpenger. Blant personer som var fylt 63 år og mottok dagpenger pr. 1. januar 2011, hadde nærmere 70 prosent rett til uttak av full alderspensjon pr. mars 2012. Majoriteten var i tillegg omfattet av langtidsledighetsgarantien. Denne garantien innebærer tilbud om arbeidsrettet tiltak for personer som har vært arbeidssøkere i to år og helt ledige de siste seks månedene. De som omfattes av garantien vil motta individstønad eller lønn ved tiltaksdeltakelse, avhengig av hva slags tiltak de deltar på. Individstønaden består av en basisytelse og ev. tilleggsytelser.

En del av dagpengemottakerne som ikke var fylt 63 år pr. 1. januar 2011, og som dermed ikke var omfattet av denne overgangsordningen, vil også være omfattet av langtidsledighetsgarantien.

Utover dette viser jeg til mitt svar på representant Vigdis Giltuns spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1738 av 9. august 2012.