Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1761 (2011-2012)
Innlevert: 17.08.2012
Sendt: 21.08.2012
Besvart: 29.08.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vil statsråden sørge for at det kommende år vil bli satset på befolkningsrettet informasjon om psykisk helse, blant annet i form av en bred markering av Verdensdagen for psykisk helse?

Begrunnelse

Organisasjon Mental Helse som har koordineringsansvaret for markeringen av Verdensdagen for psykisk helse i Norge, har fått beskjed fra Helsedirektoratet at det ikke legges opp til befolkningsrettede kampanjer på dette feltet neste år. I løpet av de 20 årene Verdensdagen for psykisk helse har blitt markert i Norge, har det blitt mer åpenhet og alminneliggjøring av psykiske plager. Likevel har vi fortsatt lang vei å gå. En nylig utgitt NIBR- rapport, utført på oppdrag fra Helsedirektoratet, viser at folk flest har ganske stor aksept for psykisk syke. Likevel har den blitt svekket fra tilsvarende undersøkelse i 2007. Folk mener i noe større grad at hjelpeapparatet bruker tilstrekkelige ressurser på barn og unge, og at betydningen av psykiske helseplager er overdrevet.
Opptrappingsplanen for psykisk helse ble gjennomført i 10- årsperioden 1998- 2008 med en sterk vekst i antallet barn og unge som mottok behandling i det psykiske helsevernet (157 prosent). Dette var en ambisiøs opptrappingsplan med omfattende satsing som blant annet omfattet en holdningsendring i befolkningen og bedre helhet, mer forebygging av psykiske lidelser og sammenheng og samarbeid i behandlingsapparatet der pasienten bor. Resultatene av opptrappingsplanen i prosjektperioden var gode. Dessverre har man sett at etter prosjektperiodens slutt har en del kommuner ikke hatt midler nok til å videreføre dette arbeidet og det meldes om innskrenkinger og nedleggelser i spesialisthelsetjenesten. Uttalelser fra Helsedirektoratet signaliserer at en ikke lenger vil prioritere psykisk helse like sterkt framover.
Dette er etter KrFs syn urovekkende signaler. Brede befolkningsrettede informasjonstiltak som kan redusere stigmatisering av psykisk syke må bli videreført i kommende år. Resultatene fra NIBR- rapporten bekrefter også at det er et fortsatt behov for dette.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Verdensdagen for psykisk helse har lenge vært en viktig del av helsemyndighetenes befolkningsrettede informasjonsarbeid. Verdensdagsarrangementene har bidratt til å understøtte budskapet i flere av befolkningskampanjene som er gjennomført på psykisk helsefeltet, og jeg vet at engasjementet og oppslutningen om disse markeringene er omfattende. Regjeringen vil derfor videreføre støtten til Verdensdagen for psykisk helse på samme nivå som i 2012. Dette vil bli omtalt i statsbudsjettet for 2013.

Jeg er enig i at det er behov for å opprettholde et sterkt fokus på holdnings- og informasjonsarbeid på psykisk helsefeltet. Bevilgningen til særskilte driftsutgifter, utviklingstiltak og satsinger på psykisk helsefeltet er derfor videreført på samme nivå som i siste år av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Befolkningsrettet informasjonsarbeid er en viktig del av dette arbeidet, og utforming og innretning av informasjonstiltakene vurderes løpende.