Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1768 (2011-2012)
Innlevert: 20.08.2012
Sendt: 21.08.2012
Besvart: 27.08.2012 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): På hvilket grunnlag omgjorde statsråden NORADs beslutning om støtte til å hente fotballag fra utviklingsland til Norway Cup?

Begrunnelse

Etter å ha støttet Norway Cup i mange år, avslo Norad i vår støtten til turneringen. I tillegg avsluttet Strømmestiftelsen sitt samarbeid med den kenyanske organisasjonen Mathare Youth Sports Association (MYSA) på bakgrunn av rapporter om seksuelle overgrep, korrupsjon og aldersjuks. UD omgjorde Norads vedtak. Utviklingsminister Heikki Holmås uttalte i forbindelse med UDs omgjøring av Norads vedtak at «Norway Cup må blant annet jobbe mer for å hindre seksuelle overgrep og negativt press mot deltakerne, både før, under og etter fotballfesten på Ekebergsletta». Saken har vakt debatt, blant annet gjennom kronikker i Aftenposten og Dagsavisen 27. juli d.å. Det er av interesse å få vite hva som er det faglige og politiske grunnlaget for statsrådens beslutning i lys av alvoret i de forhold saken berører.

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Svar

Heikki Eidsvoll Holmås: Norad har i år avslått søknad om støtte fra Norway Cup/Bækkelagets Sportsklub. Begrunnelsen for avslaget var en styrket sør-orientering i denne type støtte og ønske om prioritering av regionale idrettsarrangementer, som for eksempel East African Cup. Det stilles også spørsmålstegn ved risikoer og utvalgskriterier for de som reiser til Norge for å delta i Norway Cup.

Utenriksdepartementet har så behandlet klage fra Bækkelagets Sportsklub på Norads avslag, og omgjort avslaget. Det er ordinær saksbehandling at Utenriksdepartementet er ankeinstans og kan omgjøre vedtak så lenge tiltaket det søkes støtte til tilfredsstiller gjeldende regler.

Målet for støtten til sivilt samfunn er redusert fattigdom og respekt for menneskerettigheter gjennom et sterkt og uavhengig sivilt samfunn. Støtte til Norway Cup er i tråd med denne målsettingen. Jeg har ment at det i denne saken er mulig å gjøre både og: både støtte regionale initiativer og deltakelse på Norway Cup for lag fra sør.

Gjennom 40 år har Norway Cup utviklet seg til å bli et arrangement hvor barn og unge fra hele verden møtes til fotball, lek og læring. Jeg mener at en slik møteplass for unge fra ulike kulturer er positivt. Fotball og idrett star i sentrum, men dagene på Ekeberg skaper vennskap og kunnskap på tvers av landegrenser og levekår. Turneringen skaper gjensidig forståelse, respekt, innsikt, erfaring og håp.

Det er svært viktig at støtten fra Norge ikke bidrar til negative konsekvenser for ungdom fra sør, og utenriksdepartementet har derfor stilt krav til Norway Cup/Bækkelagets Sportsklub om forebyggende tiltak både før, under og etter turneringen. Det kan i mange tilfeller oppnås mer gjennom å være involvert enn ved å trekke tilbake støtte. Samtidig er det viktig at krav om kontroll med pengene og kriterier for støtten etterleves. Organisasjoner som mottar bistandspenger har også et selvstendig ansvar for å forebygge enhver form for misbruk.

Krav og kontroll kan aldri gi garantier mot at noe negativt kan skje, men det kan forebygge og skape økt bevissthet hos alle involverte for aktivt å arbeide for å skape et trygt miljø for barn og unge. Å sørge for at aktiviteten skjer innenfor forsvarlige rammer handler både om holdningsarbeid og å få på plass rutiner som forebygger. Det er søkers ansvar a bidra til gode holdninger og gode rutiner. Vi har stilt tydelige krav overfor Bækkelagets Sportsklub, og det er deres ansvar å være tydelige overfor deltakende lag. Utbetalt støtte vil følges videre opp gjennom rapportering og oppfølgende møter i etterkant av arrangementet.