Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1762 (2011-2012)
Innlevert: 17.08.2012
Sendt: 21.08.2012
Besvart: 24.08.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): I dag er det fritt kongekrabbefiske fra Nordkapp og vestover. Nordkapp og alle kommuner øst er imidlertid med i det kommersielle kongekrabbefisket. Det er altså to forskjellige forvaltninger på samme bestand i samme region. Fiskerinæringen i Måsøy blir nå forskjellsbehandlet.
Vil statsråden utligne urettferdigheten for kystfiskerne i Måsøy slik at man kan sikre en levedyktig fiskerinæring i kommunen?

Begrunnelse

Fiskerne i Måsøy kommune er kommet i en "skvis", siden de ikke får delta i det kommersielle fisket. Skillet oppleves som kunstig og urettferdig, fordi fiskere i nabokommunene har et helt annet inntektsgrunnlag og flere andre bein å stå på. Måsøy er en fiskerikommune og avhengig av rammevilkår på linje med resten av regionen. Flere kystfiskere har flyttet fra Måsøy til kommuner i øst - kommuner som er med i det kommersielle kongekrabbefisket.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: St.meld. nr. 40 (2006-2007) Forvaltning av kongekrabbe, som Stortinget behandlet og sluttet seg til i mars 2008, legger rammene for reguleringen av og adgangen til å delta i fangst av kongekrabbe. Vi har et todelt forvaltningsregime hvor det søkes å begrense videre spredning av denne arten. Innenfor et kvoteregulert område i Øst-Finnmark, hvor kongekrabben allerede er etablert, forvaltes bestanden som en ressurs som kan bidra til å opprettholde næringsaktivitet og sysselsetting i området. Den vestlige grensen for det kvoteregulerte området er trukket ved 26°Ø i Nordkapp kommune, og slik at hele Porsangerfjorden ligger i det regulerte området.

I tråd med stortingsmeldingen har fartøy hjemmehørende i det kvoteregulerte området adgang til å delta i åpen gruppe i kongekrabbefisket i det samme området. I tillegg har fartøy som kvalifiserte seg tidligere, gjennom aktivitet i torskefisket eller rognkjeksfisket i Øst-Finnmark, fått videreført sin deltakeradgang i det regulerte området – uavhengig av hvor fartøyet er hjemmehørende. I Måsøy kommune og i andre områder vest for 26°Ø er det altså fritt fiske etter kongekrabbe, dog med visse begrensninger for fartøystørrelse i kystnære områder for å unngå redskapskonflikt.

Det må være sammenheng mellom vestgrensen for det regulerte området og den etablerte områdeadgangen for deltakelse i åpen gruppe øst for denne grensen. Argumentet om at fiskere fra Måsøy finner det fordelaktig å flytte østover gjelder også andre fiskere fra kommuner lenger vest. Ett sted må grensen gå, og dagens grense er vurdert å være hensiktsmessig for å begrense videre spredning av kongekrabben.