Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1764 (2011-2012)
Innlevert: 17.08.2012
Sendt: 21.08.2012
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 28.08.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen har sendt ut på høring forslag om at kommuner skal kunne pålegge parkeringsavgift på private parkeringsplasser. I media forsvares dette som en del av klimapolitikken for å redusere privatbilismen.
Hvor stor reduksjon i privatbilismen og i CO2-utslipp forventer regjeringen dersom forslaget blir gjennomført, og hvor mange reisende vil daglig (gjennomsnittlig) bytte fra privatbil over til kollektivtrafikk?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Lokale myndigheter har et hovedansvar for å sikre fremkommelighet og godt lokalmiljø, og for å avveie hensyn på samferdselsområdet mot andre hensyn. Jeg er opptatt av at staten skal bidra til at lokale myndigheter skal kunne gjøre denne jobben på en god og effektiv måte.

Jeg vil understreke at regjeringen så langt ikke har konkludert på at man vil åpne for at kommunene skal kunne pålegge også private aktører å ta betalt for parkering. Vi har nå på høring om vi skal utstyre kommunene med et slikt verktøy i sin verktøykasse.

Jeg vil understreke at det innenfor forslagets rammer vil være opp til den enkelte kommune å bestemme om og i hvor stor utstrekning et virkemiddel som parkeringsavgift skal brukes. Virkningene for privatbilisme, kollektivtrafikk og CO2-utslipp vil dermed avhenge av kommunenes holdning til trafikk-, miljø- og klimapolitikk og deres vilje til å bruke parkeringsregulering som virkemiddel. Med bakgrunn i det store antallet gratis parkeringsplasser som eksisterer i dag, også i områder med godt utbygget kollektivtransport, mener fagmiljøene det er grunn til å forvente at betaling for parkering vil kunne få betydelig virkning ved å dreie eksisterende trafikk og kommende trafikkvekst over fra personbiltrafikk til kollektivtrafikk, gange og sykling, og dermed blant annet redusere Co2-utslipp og andre miljøproblemer.