Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1766 (2011-2012)
Innlevert: 20.08.2012
Sendt: 21.08.2012
Besvart: 29.08.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Den økende innvandringen til Norge i løpet av de siste 10 årene har ført til en annen sammensetning av ansatte i offentlig sektor. Mange av disse gjør en utmerket jobb, men det er fremkommet informasjon som tyder på at en del utenlandske ansatte har sviktende kunnskaper i norsk språk.
Hvilke krav stiller man til norskkunnskaper hos ansatte (og vikarer) i det offentlige, der vedkommende skal gi service og informasjon til norske borgere som henvender seg til kommunale og statlige etater?

Begrunnelse

Spørreren er over en lengre tidsperiode blitt gjort kjent med flere tilfeller der personer som har vært i kontakt med offentlige ansatte, opplever at det er vanskelig å forstå den servicemedarbeidere man blir henvist til. Dette handler om servicemedarbeidere som enten gir skriftlig eller muntlig tilbakemelding på norsk av en kvalitet som er vanskelig å forstå.
Spørreren registrerer at den økte arbeidsinnvandringen også fyller behov i offentlig sektor. Blant annet viser et oppslag i Bergens Tidende 9. august i år, at nesten halvparten av alle autorisasjoner til helsepersonell gis til personer fra andre land. Selv om mange av disse har tilegnet seg gode kunnskaper i norsk, meldes det også om helsepersonell som ikke har gode nok kunnskaper i norsk. I verste fall kan dette gå på pasientsikkerheten løs.
Spørreren har ikke kunnet finne at det stilles klare minstekrav til norskkunnskaper for utenlandske ansatte i offentlige virksomheter, og at det fremstår som det ikke stilles enhetlige krav til språkkunnskaper ved ansettelse i offentlige virksomheter.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Det er den enkelte statlige virksomhet som er ansvarlig for å rekruttere kvalifiserte medarbeidere til stillinger i virksomheten. I den forbindelse gjør de ut fra virksomhetens og/eller stillingens egenart en vurdering av hvilke kunnskaper og erfaringer som kreves for å fylle stillingen og de vil selvsagt også vurdere hvilke krav som skal stilles til norskkunnskaper for deres tjenestemenn. FAD har, som sentral arbeidsgivermyndighet i staten, ikke stilt generelle krav til norskkunnskaper for ansatte i statlige virksomheter. I noen sammenhenger vil lov og forskrift kunne stille bestemte krav til kompetanse for utøvelse av visse yrker.

Etter lov om målbruk i offentleg teneste har enhver som skriver til en statlig virksomhet har krav på å få svar på sin egen målform, enten det er bokmål eller nynorsk. Dette gjelder den skriftlige kommunikasjonen. Lovens krav innebærer ikke at alle ansatte må beherske begge målformer.

Jeg er kjent med at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har fastsatt nærmere regler om rett og plikt til norskopplæring for voksne innvandrere. Dette gjelder alle som har fått en oppholdstillatelse som gir grunnlag for bosettingstillatelse etter 1. september 2005.