Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1770 (2011-2012)
Innlevert: 20.08.2012
Sendt: 21.08.2012
Besvart: 28.08.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Er dusør å regne som skattepliktig inntekt?

Begrunnelse

Skatteloven § 5-50 har regler om den skattemessige behandlingen av visse tilfeldige inntekter og gevinster. I Lignings-ABC 2010/11 listes blant annet "finnerlønn" opp som skattepliktig inntekt. Dusør for f.eks tips er ikke nevnt, men har for så vidt fellestrekk med finnerlønn, og jeg vil anta at dette er å anse som skattepliktig inntekt. Det virker likevel uetisk dersom staten skal ha sin andel av beløpet der mennesker i en fortvilt situasjon lover ut finnerlønn for tips som fører til oppklaring av en sak. Jeg ønsker derfor også statsrådens tanker rundt dette.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Skatteloven § 5-50 er en bestemmelse om skatteplikt for tilfeldige inntekter. Bestemmelsen gjelder visse, nærmere angitte inntekter, som ikke blir fanget opp av den alminnelige hovedregel i skatteloven § 5-1 om skatteplikt for ”enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet, samt pensjon, føderåd og livrente”.

Forarbeidene til skatteloven § 5-50, og tilsvarende bestemmelser i tidligere skattelover, er begrenset. Det er likevel klart at den ikke omfatter enhver tilfeldig inntekt. Det som omfattes og regnes som skattepliktig inntekt er ”tilfeldige gevinster, herunder gevinst ved konkurranse, spill, lotteri og lignende når verdien overstiger 10 000 kroner, og tilfeldig gevinst ved funn av malm og mineraler m.v.” Bestemmelsens annet og tredje ledd gjør deretter praktisk viktige unntak for skatteplikt for gevinster fra blant annet Norsk Tipping AS og lovregulerte spill og lotterier, samt arv eller gaver.

Skatteplikten etter § 5-50 har blitt tolket slik at den omfatter også gevinster i form av finnerlønn og belønning for nyhetstips til medier, i tillegg til rene spill- og lotterigevinster og malmfunn mv., jf. Lignings-ABC 2011/12 side 1200. Dusører er derimot ikke nevnt direkte, og har vel heller ingen entydig definisjon. I dagligtale brukes nok ordene dusør og finnerlønn til dels om samme forhold.

Jeg er enig i at dusør i mange sammenhenger kan sies å ha fellestrekk med finnerlønn. Men når man tar i betraktning at dusør ikke er noe entydig begrep, må man se nærmere på hva dusør er i det enkelte tilfellet for å ta stilling til om det faller inn under skatteplikten etter § 5-50, eller er skattefri.

Bakgrunnen for representanten Tybring-Gjeddes spørsmål antas å være situasjoner der det utloves en økonomisk påskjønnelse for informasjon som bidrar til oppklaring av en sak der det antas å foreligge et straffbart forhold. Slike dusører blir typisk utlovet, og eventuelt utbetalt, i samråd med politiet. Slike dusører forekommer relativt sjelden i Norge, men de kan tidvis utgjøre beløp av en viss størrelse. Sett i lys av usikkerheten knyttet til tolkningen av skatteloven § 5-50 og de spesielle omstendighetene som ligger til grunn for dusører i slike tilfeller, mener jeg at det må være riktig å legge til grunn at slike dusører ikke omfattes av skatteplikten etter skatteloven § 5-50.

For ordens skyld nevner jeg at det kan være skatteplikt for dusører også i slike tilfeller dersom dusøren må anses som vederlag for arbeid/virksomhet på grunn av tilknytning til mottakers utdanning, arbeid eller virksomhet. Skatteplikten vil da følge av de alminnelige bestemmelsene om skatteplikt for fordel vunnet ved arbeid eller virksomhet. Det må derfor vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle om en dusør er skattepliktig eller ikke.