Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1773 (2011-2012)
Innlevert: 21.08.2012
Sendt: 22.08.2012
Besvart: 30.08.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Tollvesenet vil ilegge bønder som produserer eplemost som en nisjeproduksjon en plast- og emballasjeavgift for de tre siste årene pluss renter og straffegebyr, som en bot fordi de ikke har betalt denne avgiften tidligere. Bøndene hevder at ingen har informert om denne avgiften, verken rettledningstjenesten i landbruket, Innovasjon Norge eller andre.
Er det tilstrekkelig for Tollvesenet å vise til at regelverket er tilgjengelig på internett og dermed regne det som uaktsomt å ikke vite om avgiften?

Begrunnelse

En del bønder i Rogaland som produserer eplemost som nisjeproduksjon, ble på nyåret oppsøkt av en representant fra Tollvesenet som informerte om at det skal betales avgift på flasker og plast som blir brukt som emballasje i produksjonen. Produsentene fant dette rimelig nok. Avgiften er overkommelig så lenge en er medlem i Grønt punkt, organisasjonen for gjenvinning, som gir vesentlig rabatt. Problemet er imidlertid at Tollvesenet vil ilegge produsentene denne avgiften for de tre siste årene også - og da uten noen rabatter, men heller med en bot på toppen fordi de ikke har betalt tidligere. Verken rettledningstjenesten for landbruket, Innovasjon Norge eller andre har informert bøndene om denne avgiften. For noen av produsentene vil det dreie seg om beløp i 100 000 kroners klassen.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Ved innførsel eller innenlandsk produksjon av drikkevareemballasje skal det betales avgift, jf. Stortingets vedtak om avgift på drikkevareemballasje § 1. Departementet kan gi forskrift om fritak for miljøavgift dersom emballasjen inngår i et retursystem, herunder fastsatte vilkår for fritak, jf. vedtaket § 2 siste ledd. Nærmere bestemmelser er gitt ved forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter, jf. kap 3-5.

Både forskriften og Stortingets avgiftsvedtak er kunngjort på ordinær måte og informasjon om avgiften og betalingen av den er også tilgjengelig på toll- og avgiftsetatens hjemmeside på internett. Toll- og avgiftsetaten skal innenfor sitt område veilede og bistå de avgiftspliktige generelt, og den enkelte avgiftspliktige som tar kontakt. For øvrig har den næringsdrivende et selvstendig ansvar for å holde seg orientert om regelverket som gjelder for den virksomhet som drives.

Ved manglende eller mangelfull beregning av avgift kan tollregionen foreta etterberegning, jf. særavgiftsforskriften § 6-6. Etterberegning skjer uavhengig av subjektiv skyld.

Ved avgiftsunndragelse kan det også ilegges tilleggsavgift, jf. særavgiftsloven § 3. Vilkårene er at det foreligger forsett eller uaktsomhet. Om vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift foreligger, avgjøres etter en konkret vurdering av tollregionene eller Toll- og avgiftsdirektoratet etter en eventuell klage.

Jeg ber for øvrig om forståelse for at jeg ikke kan ta stilling til enkeltsaker som er til behandling i toll- og avgiftsetaten.