Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1775 (2011-2012)
Innlevert: 21.08.2012
Sendt: 22.08.2012
Besvart: 30.08.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Kan finansministeren presentere informasjon som viser hvor grensen for å beregne uttaksmerverdiavgift går i praksis, og som også viser at reglene praktiseres konsekvent og entydig overfor skattytere?

Begrunnelse

Jeg viser til finansministerens svar på mitt spørsmål nr. 1744 om uttaksmerverdiavgift. I svaret gir finansministeren uttrykk for en intensjon om at reglene skal tolkes romslig og ikke strengt, hvilket jeg også mener er fornuftig. Så er spørsmålet om denne intensjonen følges opp av skatte- og avgiftsmyndighetene, noe jeg er bekymret for at ikke gjøres i tilstrekkelig grad.
Det kan settes spørsmålstegn ved om myndighetene praktiserer grensen entydig og konsekvent, slik at skattytere har mulighet til å gjøre dette riktig uten urimelige overraskelser.
Det kunne i den forbindelse vært hensiktsmessig med en anonymisert oversikt som viser saker der man har kommet til at det er snakk om uttaksmerverdiavgift på tjenester, og evt. saker der man har kommet til at det ikke bør være det.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Som vist til i mitt svar 20. august 2012 på spørsmål nr. 1744 fra representanten Rytman antok departementet i forarbeidene til uttaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven at det er mest hensiktsmessig at grensen mot private dagligdagse gjøremål ikke blir forsøkt lovregulert, men at denne blir trukket i forbindelse med den generelle fortolkingen av uttaksbestemmelsen. Det kan være vanskelig å presentere nærmere informasjon som viser hvor akkurat denne grensen for å beregne uttaksmerverdiavgift går.

Med den tid som har vært til rådighet for besvarelsen av representanten Rytmans oppfølgingsspørsmål har det ikke vært mulig å fremskaffe en anonymisert oversikt som viser saker der man har kommet til at det er snakk om uttaksmerverdiavgift, og eventuelle saker der man har kommet til at det ikke bør være uttaksmerverdiavgift. Jeg har imidlertid kontaktet Skattedirektoratet for å få en oversikt over praksis på overordnet nivå.

Ifølge Skattedirektoratet synes ikke saker om grensedragningen mot private dagligdagse gjøremål å utgjøre en nevneverdig del av Skatteetatens arbeid med uttaksmerverdiavgift. Skattedirektoratet har dessuten ikke kunnet innhente eksakte tall for kontroller på dette området.

Jeg er opptatt av at vi skal ha et effektivt merverdiavgiftssystem som er enkelt å praktisere både for de næringsdrivende og for avgiftsmyndighetene. En viktig oppgave er også å unngå at forvaltningspraksis blir for forskjellig. Ut fra de foreliggende opplysninger om praksis, kan departementet ikke se at det nå er behov for en særskilt oppfølgning av dette saksområdet.