Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1776 (2011-2012)
Innlevert: 22.08.2012
Sendt: 22.08.2012
Besvart: 29.08.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Kan miljøvernministeren hjelpe med å fremskaffe begrunnelse sortert ned til det enkelte vassdrag, for at 124 lakseelver er stengt for fiske av Direktoratet for Naturforvaltning?

Begrunnelse

På kyst.no av 20.08.2012 kan man lese at 124 laksevassdrag er stengt for fiske. Det er Direktoratet for naturforvaltning som er ansvarlig for stengingen. Denne formen for regulering kan være både riktig og viktig av hensyn til villaksbestanden. Allikevel er det merkelig at DN ikke kan gi en begrunnelse for stengingen av det enkelte vassdrag. Av hensyn til forvaltningens legitimitet er vel dette et minimumskrav.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Innledningsvis vil jeg benytte anledningen til å klargjøre at høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov, jf. naturmangfoldloven § 15. Dette betyr at det i utgangspunktet ikke er tillatt å fiske laks i noen vassdrag før det er truffet et vedtak om å tillate dette. Når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd, jf. naturmangfoldloven § 16, kan det åpnes for fiske. Dersom arten ikke produserer et høstingsverdig overskudd eller vi ikke har tilstrekkelig kunnskap skal det ikke åpnes for fiske, jf. naturmangfoldloven §§ 8 og 9. At det ikke er åpnet for fiske etter laks betyr ikke at vassdraget samtidig er stengt for alt fiske. I mange tilfeller er det tillatt å fiske sjøørret og /eller sjørøye selv om det ikke er åpnet for fiske etter laks.

Direktoratet for naturforvaltning har utarbeidet en oversikt over de 124 vassdragene som det etterspørres informasjon om (se vedlegg). Direktoratet peker på at det som regel er en sammenheng mellom lakseproduksjon i et vassdrag, kunnskap om bestandstilstanden og organiseringen av fisket. Mange av de 124 aktuelle vassdragene er små, har en naturlig lav produksjon av laks, og er ofte lite attraktive for fiske. I mange av vassdragene er det ikke åpnet for fiske fordi kunnskapen om bestandsstatus er mangelfull og/eller fordi rettighetshaverne ikke er godt nok organisert. Slik organisering er viktig for forvaltningen av fisket, ikke minst for å få kunnskap om status for laksebestandene i form av fangststatistikk. Om lag 45 av de 124 vassdragene er ikke åpnet fordi vi vet at bestandstilstanden er for dårlig. I noen få vassdrag er bestanden under oppbygging etter bekjempelse av Gyrodactylus salaris. I disse vassdragene åpnes det ikke for ordinært fiske i gjenoppbyggingsperioden.

Avslutningsvis kan jeg opplyse om at Direktoratet for naturforvaltning arbeider med å etablere en nasjonal database for fiskereguleringer. Denne databasen vil gjøre det enklere å finne svaret på slike spørsmål i fremtiden.

Vedlegg til svar:

Direktoratet for naturforvaltnings oversikt over de 124 vassdragene som det etterspørres informasjon om.

Lenke til vedlegg