Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1777 (2011-2012)
Innlevert: 22.08.2012
Sendt: 22.08.2012
Besvart: 29.08.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): På TV2 nyhetene 20.08.12 lovet finansministeren at det skal være et treårig prøveprosjekt hvor Tollvesenet får 30 utrykningsbiler med blålys. Dette er bra, og i tråd med forslag fra FrP i fjor vår. Men i behandlingen av FrP forslaget avviste stortingsflertallet at det var aktuelt å utvide adgangen til bruk av utrykningskjøretøyer med bruk av ”blålys”, ref. Innst. 315 S (2010–2011).
På hvilken måte har regjeringen, i etterkant av justiskomiteens innstilling, forankret det varslede prøveprosjektet i Stortinget?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Stortinget behandlet våren 2011 Dokument 8:88 S (2010–2011) ”Om tettere samarbeid og bedre metoder for toll- og politietaten i arbeidet med ulovlig innvandring og annen kriminalitet”. Forslaget omfattet syv delforslag, hvor ”Stortinget ber regjeringen foreta nødvendige forskriftsendringer, slik at Tollvesenet kan benytte blålys under utrykning samt stoppe kontrollobjekter” var ett av disse.

Spørsmålet om utrykningsstatus var på det tidspunktet Stortinget behandlet forslaget, fortsatt til utredning i Toll- og avgiftsdirektoratet. Det forelå derfor ikke noen tollfaglig tilrådning fra tolldirektøren om utrykningsstatus for etatens kjøretøy skulle innføres eller ikke. Det var av den grunn ikke naturlig å støtte forslaget på det tidspunktet. Komiteen henstilte likevel regjeringen om ”[…] å foreta en vurdering av behovet for forskriftsendringer vedrørende tollvesenets behov for å benytte sine kjøretøy som utrykningskjøretøy i noen særlige tilfeller” og å legge fram vurderingen for Stortinget på egnet måte. Regjeringen har nå gjort sin vurdering og Stortinget vil bli orientert i Prop 1 S (2012-2013), før prøveprosjektet starter.

Spørsmålet om utrykningsstatus i Toll- og avgiftsetaten er en stor og kompleks sak som det har vært arbeidet med lenge i etaten. Det har vært nødvendig med grundige vurderinger. En foreløpig rapport fra Toll- og avgiftsdirektoratet forelå i juni 2011 og den endelige rapporten forelå i november 2011. I rapporten anbefalte tolldirektøren at Toll- og avgiftsetatens kjøretøy bør gis utrykningsstatus og dermed adgang til å benytte blålys. Basert på Toll- og avgiftsdirektoratets utredning mener jeg dagens situasjon er klart utilfredsstillende. For at Toll- og avgiftsetaten skal kunne utføre effektiv og god grensekontroll, samtidig som tolltjenestemenn skal opptre trafikksikkert og forsvarlig, mener jeg det er nødvendig å endre etatens fullmakter.

Toll- og avgiftsetaten står overfor stadig nye utfordringer i grensekontrollen, og illegal vareførsel skjer ofte i regi av personer som viser stor profesjonalitet. Smuglerne er i økende grad organisert i nettverk og benytter kontraspaning, følgebiler og kommunikasjonsutstyr for å unngå å bli stanset. Det er derfor viktig at etaten kontinuerlig videreutvikler sine kontrollmetoder. Etatens beslagstatistikk viser at smugling stadig oftere skjer over ubemannede grenseoverganger.

Ubemannede grenseoverganger kontrolleres i økende grad ved bruk av mobil kontroll. Dette er en kontrollmetode hvor én sivil tjenestebil benyttes til både observasjon og kontrollgjennomføring. Metoden har de senere årene blitt stadig mer vanlig både i Norge og internasjonalt. Den er mindre ressurskrevende enn andre kontrollformer og er også vanskeligere å oppdage for smuglerne. Dagens fullmakter og utstyr skaper imidlertid en rekke utfordringer ved bruk av kontrollmetoden i Norge. Sammen med utviklingen i grensetrafikken har dette gjort utrykningsstatus for Toll- og avgiftsetaten mer aktuelt enn tidligere.

Utrykningsstatus i grensekontrollen har i hovedsak tre formål: Sikre at tolltjenestebilene på en sikker måte kan ta igjen kontrollobjekter, på en tydelig og sikker måte signalisere stoppålegg og øke sikkerheten for tolltjenestemenn og kontrollobjekt ved stans langs landevei. I situasjoner der kontrollobjekter forsøker å unndra seg tollkontroll skal ikke Toll- og avgiftsetaten drive forfølgelse ("biljakt"). Biljakt vil kunne utløse uønskede grensedragninger mot politiet og er i tillegg vesentlig mer ulykkesbelastet enn annen utrykningskjøring. Slike situasjoner mener jeg fortsatt skal håndteres av politiet.

Regjeringen går nå inn for et prøveprosjekt med utrykningsstatus og bruk av blålys i grensekontrollen. Jeg er glad for at vi nå får prøvd ut om blålys vil være et nyttig og effektivt verktøy for Toll- og avgiftsetaten. Jeg håper det også vil øke sikkerheten til både tolltjenestemenn og andre trafikanter. Prøveprosjektet skal evalueres etter to år og Stortinget vil orienteres før en ev. oppstart av en permanent ordning med utrykningsstatus for Toll- og avgiftsetaten.

Prøveprosjektet krever ingen lov- eller forskriftsendring, og kostnadene ved prøveprosjektet dekkes innenfor Toll- og avgiftsetatens gjeldende budsjettrammer. I prosjektperioden vil politimesteren i det aktuelle politidistrikt fatte vedtak om godkjenning av Toll- og avgiftsetatens utrykningskjøretøy. Ved en ev. permanent ordning vil denne fullmakten bli foreslått lagt til regionsdirektørene i Toll- og avgiftsetaten.