Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1779 (2011-2012)
Innlevert: 22.08.2012
Sendt: 22.08.2012
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 27.08.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): På NRK Møre og Romsdal (nett 4.08.2012) fremkommer det at elveeierlaget i Valldal i Nordal, vil ha et midlertidig padleforbud i elva Valldøla for å hindre smitte av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. I saken fremkommer det at Mattilsynet ikke kan innføre padleforbud uten at det er innført en ny forskrift.
Gjelder denne praksisen over hele landet, og kan ikke sykdomsforskriften § 48 benyttes i elva Valldølas tilfelle?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelsene gitt i eller i medhold av matloven. Dette omfatter blant annet ansvaret for å forebygge og bekjempe spredning av smittsomme sykdommer hos levende dyr og fisk.

Som offentlig forvaltningsorgan er Mattilsynet bundet av forvaltningslovens regler. I henhold til alminnelig forvaltningsrett vil vedtak som gjelder rettigheter og plikter som gjelder en eller flere bestemte personer som hovedregel fattes i et enkeltvedtak. Vedtak som retter seg mot et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer vil normalt nedfelles i forskrift.

På bakgrunn av spørsmålet, har Fiskeri- og kystdepartementet bedt Mattilsynet om en vurdering av den aktuelle saken.

Etter Mattilsynets syn, vil forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 48 bare ”komme til anvendelse for vassdrag hvor det er påvist listeført smittsom sykdom. Dette er ikke tilfelle for Valldøla i dag, og bestemmelsen kan derfor ikke komme til anvendelse i dette tilfellet.”

Mattilsynet har kompetanse til å forby flytting av fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i et vassdrag, dersom hensynet til å hindre smittespredning taler for det, jf. § 45. Det er imidlertid Mattilsynets oppfatning ”at en både ut fra hensynet til smitterisiko og forvaltningsmessig oppfølging må rette slike tiltak inn mot vassdrag som allerede er smittet. I tråd med dette er Mattilsynet i gang med å utarbeide egne soneforskrifter for vassdrag som er infisert med Gyrodactylus salaris i hele Norge, hvor blant annet forbud mot ulike former for aktivitet som rafting o.l. vil være en del av regelverket”.