Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1780 (2011-2012)
Innlevert: 22.08.2012
Sendt: 22.08.2012
Besvart: 06.09.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Vil statsråden ta initiativ til at NVE større grad bidrar til å sikre jordbruksareal, samt sørge for at det blir et samarbeid mellom NVE og Naturskadefondet, slik at reparasjon og hindring av nye skader kan sees samlet?

Begrunnelse

I forbindelse med flommen i Indre Troms gjorde NVE en meget god innsats for å berge verdier og bistod med viktig arbeid i de påfølgende uker med reparasjon og forhindret nye skader. På grunn av flommen er det nå svært mange bekker/elver som har tatt nye løp/ødelagte elvebredder, og dermed mangler det som var av elveforebygging, ikke minst det naturlige. Ved en ny flom eller høy vannføring er det stor fare for at bekker og elver kan gå over sine bredder, graver ut masser, noe som vil gjøre stor skade på bl.a. jordbruksareal. I Meld. St. 15 (2011-2012) fremkommer det bl.a. at NVE og andre statlige aktører sammen skal utarbeide en nasjonal strategi for samarbeid og koordinering angående flom og skred.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Bom og skred er hendelser som kan ha økonomiske konsekvenser for landbruksareal. Bommen i Troms i sommer, som særlig rammet Målselv, er et eksempel på dette.

Landbruksmyndighetene bidro tidligere til delvis å finansiere flom- og erosjonssikringstiltak av jordbruksareal, som ledd i støtte til innvinning og forbedring av landbruksareal. Dette er opphørt, og NVEs sikringstiltak retter seg primært mot sikring av bebyggelse basert på vurderinger av risiko og kost-nytte. I flere tilfeller er det snakk om sikring som kommer både bebyggelse og jordbruksareal til gode. Sikring av jordbruksareal alene kan likevel være aktuelt ved vedlikehold av eksisterende anlegg.

Det er i mange tilfeller fornuftig og kostnadseffektivt å investere i sikkerhetsforbedringer i forbindelse med gjenoppretting etter skade. Statens naturskadefond og NVE utveksler informasjon om taksering og utbetalinger for å sikre at skadelidte får de erstatninger som de har krav på fra naturskadefondet, samtidig som NVE får et grunnlag til å avgjøre hvor stor andel av sikringskostnadene NVE eventuelt skal dekke. Sikringsordningen til NVE er ikke en rettighetsbasert ordning, og støtte fra NVE er avhengig av om tiltaket gis prioritet

Som ledd i oppfølgingen av Meld. St 15 (2011-2012) "Hvordan leve med farene", skal NVEs samordnings- og veiledningsrolle styrkes og det skal etableres en nasjonal strategi for samarbeid og koordinering.