Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1783 (2011-2012)
Innlevert: 22.08.2012
Sendt: 23.08.2012
Besvart: 29.08.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Den 8. mai i år sendte Fiskeri- og kystdepartementet brev til Fiskeridirektoratet om sluttseddelregelverket og landing av fangst ved små mottak (referanse 200601382-/IV). Brevet er godt og ber om at direktoratet vurderer en dispensasjonsadgang for å få regelverket mer i tråd med dagens praksis. Fiskeridirektoratet synes å ha en ulik tilnærming til dette basert på regioner og saksbehandlere.
Hva vil statsråden gjøre for å endre regelverket slik at små mottak langs hele kysten kan bestå?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Innledningsvis vil jeg bemerke at jeg er opptatt av å opprettholde de små mottakene langs kysten. Samtidig er det viktig å sikre en tilstrekkelig ressurskontroll. I Norge landes det fisk på svært mange anlegg langs hele kysten. Det sier seg selv at det verken er mulig eller ønskelig for myndighetene å være til stede og føre kontroll med alle landinger. Derfor er det viktig at de systemene man har for å gi opplysninger om fangsten er så gode som mulig.

Ved landing av fangst i Norge skal den som leverer og den som mottar fangst fylle ut og signere en landings- eller sluttseddel, hvor blant annet art og kvantum skal fremgå. Denne seddelen skal signeres av begge parter før det leverende fartøyet forlater anlegget. Dette følger av forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk § 6. Kravet til at både fisker og anlegg skal signere på seddelen før fartøyet forlater anlegget, samtidighetskravet, er ett av de grunnleggende elementene i seddelsystemet og ressurskontrollen. Dette skal sikre at det blir oppgitt korrekt kvantum på seddelen, og at kvoteavregningen gjennom det blir riktig. Videre skal dette kravet sikre at fisker får korrekt oppgjør for levert fangst.

Kontrollregelverket skal sikre en tilstrekkelig kontroll med landingene. Samtidig er det viktig at det ikke legges unødvendige hindringer på næringsutøverne. Dette er bakgrunnen for at jeg allerede har bedt Fiskeridirektoratet om å se nærmere på mulighetene for at dagens regelverk kan tilpasses den praksisen som har utviklet seg ved de små mottakene, hvor fangst som leveres på kvelds-/nattestid først føres på seddel neste dag.

Fiskeridirektoratet følger nå opp saken og er for tiden i dialog med de ulike regionene og salgslagene for å kartlegge behovet mer i detalj. Jeg har tillit til at Fiskeridirektoratet i samarbeid med salgslagene finner en smidig løsning på situasjonen slik at det også i fremtiden kan leveres fisk ved små mottak langs kysten.