Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1785 (2011-2012)
Innlevert: 23.08.2012
Sendt: 23.08.2012
Besvart: 30.08.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Jeg viser til at dagens opplæringstilbud for de som får rusbehandling ved Tyrilistiftelsen og Fossumkollektivet i Hedmark står i fare for å bli redusert f.o.m. høsten 2012 på grunn av manglende finansiering. Jeg er kjent med at det har vært kommunikasjon mellom departementet og Hedmark fylkeskommune.
Har dette bidratt til at det er blitt funnet en løsning, og hva kan kunnskapsministeren gjøre for å bidra til at dette opplæringstilbudet opprettholdes som i dag slik at ungdommene som får dette tilbudet ikke blir skadelidende?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: For å bidra til at de unge som er under behandling ved Tyrili og Fossum ikke blir skadelidende, er jeg innstilt på en løsning der Hedmark fylkeskommune skoleåret 2012- 2013 kompenseres økonomisk for den opplæringen som er nødvendig for ikke å redusere kvaliteten på opplæringstilbudet som gis per i dag - dvs. videreføre antallet stillinger knyttet til opplæringstilbudet på institusjonene på samme nivå som i dag.

Departementet tar sikte på å tildele Hedmark fylkeskommune om lag 1,46 mill. kroner ekstra midler innenfor rammen av Ny Giv-prosjektet høsten 2012. Oppfølgingsprosjektet i Ny Giver rettet mot ungdom som er utenfor utdanning og arbeidsliv. Målet er å få ungdom motivert til å ta videregående opplæring eller til arbeid. Prosjektet skal utvikle samarbeidet mellom skoler, oppfølgingstjenesten (O'T), fagopplæringen og NAV for å få på plass en mer strukturert, samordnet og målrettet oppfølging av den enkelte.

Denne løsningen, samt konsekvensene av den for budsjettåret 2012, vil bli lagt fram for Stortinget i omgrupperingsproposisjonen i siste del av november. På samme måte vil saken bli lagt fram for Stortinget i budsjettet for 2013.

Kunnskapsdepartementet har vært i kontakt med Hedmark fylkeskommune om den løsningen som er beskrevet ovenfor, og legger til grunn at fylkeskommunen opprettholder dagens opplæringstilbud ved Fossumkollektivet og Tyrilistiftelsen i Hedmark. De ekstra ressursene skal brukes til den delen av dagens opplæringstilbud ved Fossum og Tyrili som er utover det som er fylkeskommunenes ansvar etler opplæringsloven - noe som både faglig og økonomisk ivaretas av Hedmark fylkeskommune. Med forbehold om Stortingets behandling vil midlene for 2012 bli utbetalt før årsskiftet.

Jeg legger til grunn at fylkeskommunen og institusjonene i samarbeid kommer fram til en løsning som er til det beste for elevene.

Jeg vil arbeide videre med sikte på å finne en langsiktig løsning f.o.m. skoleåret 2013-2014.